Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den bodem, schijnt de onrust in hem te woelen. Ijlings schiet hij dan, als een pijl, vooruit, remt plots en vervolgt windvhig zijn weg, of steeds iets of iemand hem, bedreigend, op de hielen zit.

Kort en vlug zijn z*n bewegingen, maar ondanks die haastigheid, het kort-affe van zijn handelingen, vindt hij voldoenden tijd en gelegenheid zijn prooi te ontdekken en te bemachtigen. De aard van ara buit bepaalt, of hij tot de vrienden of vijanden van den plantenden en zaalenden mensen moet worden beschouwd; en als ik zijn menu opnoem, zal het duidelijk worden, welk een uitstekend helper hij is van den homo sapiens: pieren, emelten, engerlingen, rupsen, slakken, enz. Met een buitengewone volhardendheid hangt hij den Nimrod uit en bij al zijn jagersdaden geeft hij Wijk van zijn doorzicht, schranderheid en inteUigentie. Mogen pieren vlug zijn, hij is nog vlugger en de weerstrevende prooi weet hij met een weergalooze omzichtigheid en handigheid uit den grond te trekken. Vooral na den broedtijd, wanneer de drukke huiselijke plichten maar amper gedoogen, dat hij één klein oogenblik een hed tiereliert te midden van al het vlammend, fonkelend hcht. wijl het hongerig kroost mateloos veeleischend is. ncht hij onder de genoemde dieren ontzagoelijke slachtingen aan. En als men dan nog in aanmerking neemt, dat hij per jaar, wanneer althans atmosferische invloeden en andere omstandigheden geen hindernissen in den weg leggen, twee malen een broedsel van telkens vijf jongen groot brengt, dan is het duidelijk, dat men turdus musicus in eere moet houden: èn om den forschen, puren

Sluiten