Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruziezoeker, vechtzustig en met soldateske neigingen, daar is de spits-snavelige snip, daar is... ja, vooral: de grutto.

Limosa limosa is zijn wetenschappelijke, deftigLatijnsche naam en inderdaad: ook in zijn dagelijksch leven kan hij deftige allures aannemen en stapt hij door de groene weelde van geurig gras, gele dotterbloemen en rosse rumex acetosa (zuring) zóó correct, zoo stemmig en gewichtig op zijn hooge steltpooten, dan pikt zijn lange spies-snavel zóó secuur, dan beheerscht hij zóó zijn gevoelens, dat men hem houdt voor een héél degelijken, aartsbezadigden vogel.

Dan is bij de incarnatie van het rustig-soliede. het keurig-opgevoede en ingetogene. Maar soms kan het gebeuren, dat terwijl hij ijverig pikt naar pier en insect, naar slakken en schelpdiertjes, hij plotseling berouw schijnt te gevoelen zóó waardig het leven te leiden: dan springen zijn lange pooten van den grond, dan rumoert zijn stemgeluid boven de lage landen en ijlt bij stoeiend zijn genooten achterna, zoodat zijn wind-radde schaduw even een schichtige vlek werpt op het parelblank der meeren en slooten, en hij als een roest-bruine werveling suist boven de grashalmen, malsche klavers en blank-roze madelieven.

Limosa limosa is niet een van de vroegste vroegelingen: hij is, ofschoon een lente-vogel, geen lente-aankondiger. Want vóór zijn parelendklare, ontroerend -gave roep zonder één dissonant klinkt in ons lage land, is er de kievit" reeds, die niet zelden op een zonnigen Februaridag zijn tenten in Holland weer opslaat.

Maart is voor de grutto's de tijd van komen.

Sluiten