Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EGOÏSME IN DE NATUUR.

Hem heeft op dwaalwegen een waan gevoerd, die meent dat de natuur, zooals deze zich manifesteert in de gedragingen van plant en dier, slechts een beminnehjken, idyllischen kant heeft, welke een Mank en puur prijzend sonnet waard is. De conflicten, het dramatisch gebeuren, het blijdschap en leed ervaren, samenvattend gezegd: al de hoogten van vreugdig-vervoerende sentimenten eenerzijds en de beangstigende diepten van martelende ellende anderzijds, vonden hun dragers in plant en dier en der menschen driften en instincten, hun duistere, ontstellende neigingen, zoowel als hun bekoorlijke, genegenheden wekkende karaktertrekken, zijn herhaaldelijk natuurgetrouw gecopiëerd door de flora en fauna samenstellende individuen.

De natuur, de aan den uiterlijken kant dikwijls zoo teedere natuur, symbool van vreedzaamheid en door evenwichtige blijheid opgebouwde harmonie, kan in zijn rücksichtslos uitgeleefde wreedheid oneindig diabolischer zijn dan de mensch met zijn naar buiten bruischende en vulkanende donkere drang-naar-barbaarschheid.

Onder den grooten blauwen hemel van den heldhaftigen zomer, in héél de wijdheid van land en lucht, op de heiden en in de poelen, in eenzaam gebied en bij menschelijke woningen, wordt

Sluiten