Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In korten tijd voelde hij zich zeer vereenzaamd in zyn geboortestad. De families, die hij er kende, vermeden hem, door den invloed van zijn eigen bloedverwanten; het scheen op de algemeene opinie een kwaden indruk te maken, als er iemand met hem omging; Cornelius was altijd zoo roekeloos geweest in geldzaken zoowel als in liefdezaken , dat men zich liefst buiten zijn gezelschap hield.

Ook voor Annemarie was de toestand onhoudbaar geworden. Zij was zich zeer goed haar eigen waarde bewust, en de kwetsende behandeling, die zij van de familie en de kennissen van haar man ondervond, was haar een voortdurende en onduldbare kwelling. Het was haar onmogelyk om zich over deze onverdiende krenkingen goedmoedig heen te zetten; hun huiselijk leven leed er onder, en Cornelius verplaatste zyn domicilie van Rotterdam naar Aechtenskerke.

Maar daar hij niet het minste begrip had van economie, verwaarloosde het landgoed erg. Doch zoolang Cornelius de revenu├źn ontving van de erbij behoorende boerderyen, bekommerde hij er zich weinig over. Geld was altijd een niet zeer belangrijke zaak voor hem geweest; geld was er altijd gekomen, wanneer hij het noodig had, nu eens door de erfenis van tante Keetje, dan weer door het onverwachte legaat van nicht Valette; en daarom achtte hjj groote tegenslagen als het in de lucht springen van den aan hun familie toebehoorenden kruitmolen of het verbranden van een zijner boerderyen niet veel. Hij ging geheel op in de muziek, speelde gaarne den

Sluiten