Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gedeelte der productiekosten voor haar aanmerkelijk wordt gereduceerd.

Uit maatschappelijk oogpunt is prijs verhooging altijd een nadeel, indien er niet voordeelen tegenover staan, die dat nadeel meer dan compenseeren.

Dergelijke voordeelen heb ik tot dusverre niet kunnen ontdekken. Indien de productie zich door verkeerd inzicht te veel in een bepaalde richting heeft bewogen, dan moeten zij, die blijk hebben gegeven van gebrek of tekort aan inzicht daarvan de gevolgen zelf ondervinden en ze niet op anderen afwentelen. Dit bij economische vrijheid geldende stelsel van premiën voor wie een juist inzicht heeft gehad en boeten voor wie daarin heeft gefaald waarborgt meer dan iets anders, dat kapitaal en arbeidskrachten, waarmede in het belang der samenleving met zuinigheid moet worden omgegaan, daar worden aangewend waar ze tot het grootste resultaat kunnen leiden. Evenmin als het m.i. juist is, dat iedere arbeid recht heeft op een normale belooning, mag men zeggen, dat alle kapitaal recht heeft op een normale rente of winst. Onnut aangewende arbeid of kapitaal / behooren, in het belang eener overvloedige productie, niet beloond te worden, door helder inzicht te juister plaatse en op het juiste tijdstip aangewende arbeid en kapitaal hebben daaren- ! tegen aanspraak op ruime belooning. Deze regeling prikkelt tot 1 het zich verschaffen van inzicht en kennis en weerhoudt van i aanwending van kapitaal en arbeid zonder voldoend vooraf- / gaand onderzoek.

Een onlangs door mij in het rubberdebat ontmoet betoog, i dat de tijd van een „survival of the fittest" voorbij zou zijn, is m.i. er meer op berekend om tot optimisme geneigde gevoelsmenschen in het gevlei te komen, dan om bij eene beschouwing/ van de economische gevolgen van eenen maatregel als dezen als argument te kunnen dienen. Laten wij niet uit sentiment voor den kapitalist, die een verkeerd beleggingsobject heeft gekozen in dezelfde fout vervallen als waarin onze samenleving , is geraakt ten opzichte van de positie van den arbeider. Ook te . dien aanzien heeft men door zijn gevoel te laten spreken en zijn verstand het zwijgen op te leggen een toestand geschapen, die op den duur ook voor hem, wien men wilde te hulp komen, allerminst voordeelig is. Vergeten worde nimmer dat zoowel > kapitalist als arbeider tevens zijn consument.

Wie het algemeen belang wil dienen, diene in de eerste plaats den consument. Ook daar ligt een ruim terrein voor gevoelsbevrediging.

Merkwaardig acht ik een argument voor productiebeperking,

Sluiten