Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerd en dat het aandeelenkapitaal thans is verdubbeld. Vermogen en nominaal kapitaal dekken elkaar dus weder. Tegenover een aandeelenkapitaal van f 2.000.000 staat een reëel vermogen van gelijke waarde.

Nu treedt een belangrijke prijsdaling in, waardoor de waarde van het reëel vermogen, laat ons zeggen tot f 1.500.000, wordt teruggebracht. Dan heeft men het geval, dat de onderneming lijdt aan over kapitalisatie, een geval, dat zich heden ten dage veelvuldig voordoet. Van het standpunt der onderneming is het niet onjuist hier van overkapitalisatie te spreken.1) Tegenover het reëele vermogen van f 1.500.000 staat een nominaal kapitaal van f2.000.000.

Ook indien een groot aantal ondernemingen lijdt aan overkapitalisatie in dien zin, dat haar nominaal kapitaal haar reëel vermogen te boven gaat, daarom kan men nog niet zeggen, dat onze samenleving lijdt aan overkapitalisatie. Zoo te spreken leidt tot verwarring en tot volkomen onjuiste conclusies. Onze samenleving lijdt allerminst aan een teveel, doch aan een tekort aan kapitaal. Haar kapitaal komt in de balansen der ondernemingen tot uiting niet aan de creditzijde (nominaal bedrag van het kapitaal), maar aan de debetzijde, onder de activa, en aan dien kant is er ingeval van overkapitalisatie een teweinig, niet een teveel.

Door den oorlog is een belangrijke achterstand in de kapitaalvorming ontstaan. Immers al ware het reëel maatschappelijk kapitaal thans even groot als vóór den oorlog (hetgeen zeer zeker niet het geval is), ook dan konden wij dat allerminst voldoende achten om op grond daarvan verdere kapitaalvorming achterwege te laten.

Want al wenschen wij allen naar een economischen toestand, zooals wij dien voor den oorlog gekend hebben terug, wij waren destijds met dien toestand niet tevreden. Wij wenschten ook toen meerdere maatschappelijke welvaart.

Om die te verkrijgen is echter de beschikking over steeds meer kapitaal een belangrijke factor. Het is n.1. een ervaringsfeit, dat gebruik van meerder kapitaal in den regel lijdt tot grooter

1) Overkapitalisatie kan ook wel op andere wijze ontstaan, met name door inbreng van vermogensbestanddeelen tegen een prijs, welke de werkelijke waarde van het ingebrachte te boven gaat. — Ook kan men van overkapitalisatie spreken, wanneer eene onderneming over zoovele contanten beschikt, dat zij daarvoor niet een voldoend loonend emplooi kan vinden. In dit laatste geval is terugbetaling aan aandeel- of obligatiehouders, welke de contanten hebben verschaft, het aangewezen en afdoend middel ter verbetering van den toestand.

Sluiten