Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerende oplossingen van moeilijkheden of snelwerkende genezingen van kwalen, die dikwijls diepere oorzaken hebben, waardoor de kwaal'schijnbaar geneest, maar op den duur verergert of opnieuw uitbreekt. En de theorie kan onmogelijk buiten de praktijk, omdat zij altijd weer de neiging heeft te gaan zweven, den vasten bodem der werkelijkheid los te laten en papieren oplossingen te vinden. Maar in dien eeuwigen strijd is er heel wat misverstand; theoretici en practici spreken nu eenmaal een andere taal, en nu ziet men herhaaldelijk den man van de praktijk met vuur weerleggen iets wat de theoreticus in het geheel niet had bedoeld en omgekeerd. Daarom lijkt het mij zoo noodig eens samen te spreken en vooral naar elkaar te luisteren. Ik ben hier in de eerste plaats gekomen om te luisteren en daarom zal ik mijn inleiding niet al te lang maken dan hebben wij tijd voor het debat. Ik heb veel hoop dat het niet zoo moeilijk zal zijn elkaar te verstaan, ook al zullen wij het wellicht niet eens zijn, want gij mijne heeren zijt natuurlijk volstrekt niet onbekend met den theoretischen kant van dit vraagstuk en ik ben mijn leven lang met de praktijk op allerlei wijze in nauw contact geweest en nog.

I.

Met twee zaken hoop ik U niet lastig te vallen, dat is meteen uitvoerige historische inleiding van het vraagstuk en met cijfers. Wan neer men veel boeken en geschriften over dit onderwerp leest, dan gaat men zien dat ieder dezelfde historie en soms dezelfde cijfers, wat anders gegroepeerd, gebruikt om zijn eigen meening, dus dikwijls tegenovergestelde meeningen, te verdedigen. Ook hier te lande hebben wij dit gezien toen dezelfde politie-enquĂȘte over de werking van de gemeenteverordeningen tot sluiting der bordeelen den eenen minister diende om afdoende te bewijzen dat deze verordeningen de prostitutie in de hand hadden gewerkt en kort daarna den opvolgenden minister Regout voorkwam een overtuigend bewijs te zijn voor de gunstige werking der verordeningen, waarop hij dan ook zijn wet van Mei 1911 baseerde. Wij trachten allen objectief te zijn en dat is ook goed en noodig, maar wij ontsnappen niet aan onze eigen aanleg, aan onze levensbeschouwing, aan onze idealen aan onze voorliefde en wij zijn misschien het objectiefst, wanneer wij dit inzien en erkennen, het is dan toch ook geen schande, want dat eerst maakt ons tot menschen, maar dat wil dan ook zeggen en dat hebben wij objectief in te zien: tot beperkte wezens, want dat zijn menschen, tot wezens die elkaar dus noodig hebben, omdat samenwerken en elkaar leerea begrijpen

Sluiten