Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den aankoop en de beschikbaarstelling c. q. het gereedmaken der bouwterreinen zorgen en den stratenaanleg, de rioleering') enz. regelen.

Verder behoort door de gemeenten nog zorg te worden gedragen, dat alles in gereedheid worde gébracht en gehouden voor het ontvangen, opslaan en verwerken der toegewezen bouwmaterialen.

Zelfs voor bekwame architecten en bouwmeesters van wier medewerking de gemeenten verzekerd zijn, of waarover zij de beschikking hebben, en die de opdracht krijgen de voorgeschreven woontypen in den algemeenen plattegrond, de groepen in de algemeene situatie, de huizenblokken in het stadsbeeld te verwerken, zal het „kort dag" zijn. Zij zullen zich kort hebben te beraden en vooral moeten weten, dat aan het type, aan de soorten, aan de samenstelling der onderdeelen niet te tornen valt, doch dat het beroep op hen enkel bestaat, doch dan ook reëel terwille van het stads-(of dorps-) beeld, bestaan moet, in het zoodanig verwerken van het type in zijn veelheid, dat de gevreesde uniformiteit niet iets eentonigs doet ontstaan, doch een harmonisch geheel worde verkregen. Evenals b.v. de „Middachter-allee" uit vier rijen geüjksoortige boomen over langen afstand is opgeplant en tot een majestueusen wandelweg en verdoorgaande laan is uitgegroeid, zoo moet uit hetzelfde zich telkens herhalend gegeven door de groepeering en door de eigenwaarde der onderdeelen, eer* goed geheel, een dragelijke stadswijk en nog wat meer kunnen worden verkregen.

De taak der plaatselijke architecten is niet meer bij deze woningvoorziening het woningtype, doch een taak, welke de meeste hunner nog slechts gedeeltelijk ooit gehad hebben, het uitbreidingsplan; de goede, de gelukkige groepeering; en dan nog in dien zin verzwaard, dat ondanks de „normalisatie", die indruischt tegen de bouwkunst-behartiging, welke zij nu nog gewend zijn, toch een bevredigend aspect en geheel zal worden verkregen voor de nieuwe wijk. Het voor den dag komen met een andere indeeling der woning, met wel aardige oplossingen van onderdeelen en met het daarmede verkrijgen van nieuwe buitenordonnantie en anderen stijl-opzet, welke wijzevan voorbereiden jaren tijds verslindt, moet plaats maken voor het veel grootere gegeven, dat de omstandigheden thans eischen, de groepeering, het tot zijn recht brengen van een stadsuitleg met voorgeschreven typen van woningen, met normaalwoningen.

1) Al reeds lang een product van of bestaande uit diverse producten van normalisatie.

Sluiten