Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straatverdeeling, een aesthetischer groepeering van hoog en laag.

Het is de Vereenigingswoningbouw, die aan de voorgeschreven rooilijn heeft gerukt en deze slechts in algemeene omgrenzing blijft verdragen, doch haar eigen binnen-lijnen en stratenplannen opzet op het grootere terrein voor hare bebouwingen vereischt en in groote complexen aangevraagd. Daardoor is het stedenbouwkundige element der situatie, van laag- en hoogbouw in zijn beteekenis al boven de plan-indeeling uitgekomen.

Zoodat de vraag blijft: wat mag ondanks normalisatie der woningen zelf verwacht bij vrijgelaten locale verzorging der groepeering?

Men mag dan verwachten, dat deze groepeering buitengewoon verzorgd zal worden, juist omdat anders te duchten is. de druk der uniformiteit, de eentonigheid, het gevreesde „doode." stadsbeeld.

Daarom, de situatie blijve ook bij de verst doorgevoerde normalisatie vrij en ook in den hoogtebouw blijve (groote) speling toege-

Het gegeven voor de plaatselijke autoriteiten wordt dus teruggebracht tot: zóóveel eengezinswoningen, zóóveel huizenrijen van één verdieping, zóóveel van twee en zóóveel van drie of meer, zich bewegende op één grondvlak, voor elk daarvan, van zóóveel Meter lang en zóóveel Meter breed, zijn te plaatsen in onderling accoord, moeten vormen een niet-eentonige, en het staat bij voorbaat vast. een karakteristieke wijk.

Karakteristiek in de eerste plaats als uitvloeisel van het niet allereerst aesthetisch, doch economisch gegeven, uniforme maatvoering der onderdeelen, bezuiniging op grondstoffen, nuttigste uitkomst der bewerking.

Het geslaagde der oplossing zal moeten worden verkregen door logische herhaling van het gegeven met desondanks voorname variatie in afwisseling en ligging van het bebouwde en onbebouwde, den smalleren en breederen stratenaanleg, de pleingroepeering, de speelplaatsen, het groen, den hoog- en laagbouw, enz., enz.

Ik heb bij den aesthetischen kant, het z.g. aesthetische gevaar der normalisatie, iets langer stilgestaan, omdat, zooals reeds opgemerkt, te verwachten is, dat de voornaamste bedenkingen ertegen van architecten-zijde zullen komen.

Het practische voordeel toch der „normalisatie" valt bezwaarlijk te ontkennen; en in het bizonder voor de onderdeelen geldt, dat uniformiteit grootere bespoediging brengt naarmate debenoodigde

Sluiten