Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Woningen te Rotterdam, architekt Dahlen. Voorbeeld van een aaneengesloten rij van dezelfde woningen.

tertijd natuurlijk op allerlei tegenstand stuitte, doch in Frankrijk werd toegepast, zeer zeker een zeer ernstige poging in dezelfde richting.

Daarbij is men, en nu komt natuurlijk het schrikbeeld, in de industrie ook met normaliseering bezig, hetgeen dan daarop neerkomt, dat alle mogelijke machineonderdeelen tot enkele normaal-typen worden teruggebracht. En ook dat vindt, niettegenstaande de begrijpelijke tegenstand, zelfs in ons land reeds toepassing, zoodat er reeds van wege de Maatschappij van Nijverheid een normalisatiebureau is opgericht.

Wanneer men er nu maar weer ernstig van doordrongen is, dat ook de bouwkunst a priori van de techniek en niet van de kunst moet uitgaan, dan geeft ook in dat verband deze wijze van normaliseering te denken.

Om al deze redenen vond ik het oppervlakkig, dat zoowel van arbeiders als van architektenzijde werd aangevoerd, dat het voorstel met alle kracht moest worden bestreden, als te zijn ondemocratisch of onaesthetisch. Dit is m.i. een volkomen miskenning van wat ons de bouwgeschiedenis te dien opzichte heeft nagelaten, en daarom ook van den geest van het voorstel zelf. En dat te meer, nu dank zij de bemoeiingen der arbeidersklasse, de verwerkelijking van dat voorstel, hetgeen ook de uitdrukkelijke voorwaarde moet zijn, zal worden verkregen door de drieledige samenwerking, die van overheid, arbeidersklasse en architekten. Want deze trilogie geeft de waarborg dat er niet kome de nuchtere woning der ambtelijke bemoeiing zonder meer, maar wel de zoo goed mogelijke, de zoo billijk mogelijke, en de zoo bouwkunstig mogelijke.

Ik zeide, bij de historische beschouwing, de maatschappelijke omstandigheden waaronder vroeger gelijksoortige woningcomplexen tot stand kwamen, voorloopig buiten bespreking te laten. In dit ver-

Sluiten