Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In diezelfde bijeenkomst werden gekozen tot voorzitter van het bestuur Prof. Diepenhorst, tot vice-voorzitter Prof. Slotemaker de Bruine, tot eersten secretaris de heer van der Voort van Zijp, tot tweeden secretaris de heer Snoeck Henkemans, tot penningmeester de heer H. Diemer, en tot verdere leden van het dagelijksch bestuur de heeren Smeenk, Schokking, Kruithof en Nahuysen. Voorts werd besloten dat als lid van het congres zouden worden toegelaten ā€˛mannen en vrouwen, die, Christus' Koningschap alom erkennend, bij het licht van de Heilige Schrift als Gods Woord de oplossing der maatschappelijke vraagstukken zoeken".

Van alle zijden werd bij de voorbereidende werkzaamheden zooveel medewerking verleend, dat alras het uitzicht bestond, dat het congres in het voorjaar van 1919 zou kunnen worden gehouden. Met name werd dit ook mogelijk gemaakt door de bereidwilligheid van toonaangevende persoonlijkheden in protestantsch-christelijken kring om op het congres als referent op te treden, terwijl in den lande zooveel belangstelling werd betoond door bijdragen tot dekking der kosten en door verzoeken om als lid te kunnen deelnemen, dat m alle opzichten het congres beloofde te slagen. In totaal waren 1479 personen of organisaties als lid toegetreden, terwijl nog een beduidend aantal, dat zich te laat had aangemeld, moest worden afgewezen. Met gerustheid en blijmoedig vertrouwen kon dan ook de 10de Maart, de dag waarop het vierdaagsche congres zou aanvangen, afgewacht en tegemoet gezien worden.

Sluiten