Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene zedelijke waardij, Wier beteekenis voor Het economische leven niet kan worden overschat.

Zoo kan het niet anders of ook in onze speciale bemoeiing staat bovenaan die arbeid, welke het hart tot Christus terugbrengt. Dett onderzoeker van de voor öhS congres ingeleverde referaten zal niet zijn ontgaan hoe door de prseadviseurs telkens naar dat geestelijk element wordt teruggegrepen. Diepingrijpende voorstellen Van staatsbemoeiing en organisatorische herleving worden met warmte bepleit, maar dan volgt na het enthousiastisch pleidooi de betuiging: met lamheid zal dit alles zijn geslagen, indien niet een goede geest het geheel doortrekt. Het geestelijke voorop!

Voor ons kan niet wet of decreet, vereenigingsstatuut of organisatiebesluit spreken het verlossende woord. Het verlossende woord is en blijft gesproken door dien Eénen, den Christus Consolator, die al den zwoegers en slavenden, al den mannen en vrouwen vart actie en agitatie tegentreedt met zijn manende roepstem: „Komt allen tot mij, gij die vermoeid en beladen zijt en ik zal u ruste geven".

Wetgeving en politieke actie, organisatie en Vakbeweging, — wij zullen haar niet Verachten, maar wij zullen haar niet losmaken van, niet stellen boven de geestelijke bearbeiding.

De kerk tfekke steeds meerderen onder de vleugelen harer lokkende liefde; door haar geordenden dienst des Woords, door evangelisatie verruime en Verdiepö zfl haren gezegenden invloed; de preekstoel in en buiten de kerk. Het christelijk onderwijs, straks van geldelijken druk bevrijd, brenge al breedere schaar van dé kinderen onzes volks, Vroeg en dagelijks, in aanraking met dett Heiland der wereld. In de werken van barmhartigheid, in al wat balsem brengt in gapende wonden, schittere voller en inniger eene uit God gewelde liefde.

Sociale hulp is goed, maar ïndividueele beter. Nu meer dan ooit.

Nu meer nog dan in de tijden van het eerste congres. In de magistrale rede, waarmee Dr. Kuyper het opende, Verrast u de stoutheid, waarmee in die dagen, toett de individualische richting nog zoo sterk was, het organisch en sociaal karakter der maatschap pelijke orde Werd gehandhaafd. Meer nog treft u evenwel de teeré ernst, die vermaant om in den minder bedeelde niet te zien alleen een schepsel, een persona miserabilis, maar iemand van ons eigett vleesch en bloed, en om Christus' wil onzen broeder.

Nu meer dan destijds is die ziele teerheid van noode en mee met het oog daarop is de verrassende belangstelling in onzen arbeid betoond door de vrouwen, bij wie het geheim van teere toewijding schuilt, zulk' een verbindend verschijnsel.

Op verteedering des harten dient te worden aangestuurd. Nu

Sluiten