Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DAG.

(Morgenvergadering).

Referenten Prof. Mr. P. A. Diepenhorst en Mr. V. H. Rutgers. OVERHEID EN BEDRIJF.

Door Prof. Mr. P. A. Diepenhorst.

De arbeidsverdeeling, bij de behandeling van het onderwerp „o verheid en bedrijf" toegepast, brengt mede dat mij de taak is opgelegd eenige algemeene inleidende beschouwingen te leveren over de kwestie van het overheidsbedrijf.

Ter vervulling van die taak wordt in mijn betoog achtereenvolgent aan drie punten aandacht gewijd. Eerst wordt een overzicht gegeven van de oorzaken, die den groei van het overheidsbedrijf verklaren; dan wordt nagegaan of de opgedane ervaringen wettigen, de gedachte, dat crerheidsexploitatie in het algemeen de voorkeur verdient boven het particuliere bedrijf en eindelijk wordt onderzocht, welk standpunt bij de vraag in hoeverre naar uitbreiding van het overheidsbedrijf moet worden gezocht, dient te worden ingenomen.

Verschillende practische en principiëele? overwegingen hebben tot het scheppen van overheidsbedrijven geleid. Overzien wij de !>trcomingen ten gunste van overheidsexploitatie, dan moet vooral vierderlei oorzaak worden vermeld ter verklaring van de sterkte dezer beweging in onzen tijd.

De belangrijkste plaats wordt ingenomen door het gemeentebedrijf. De overtuiging dat bedrijven bestaan, die noodzakelijk onder ééne leiding moeten gevoerd worden, heeft de gemeentelijke besturen gebracht tot het onttrekken aan de particulieren van de levering van gas, electriciteit en water, van de bediening van telefoon en tram. Het eigen beheer van dit ïoort bedrijven is schier in elk land tot beteekenende ontwikkeling gekomen. In Engeland kwam de beweging het eerst op, sterk werd zij weldra ook in Italië, echter met gansch ander, scherp socialistisch getint, karakter.

Sluiten