Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exploitatie zou komen een logheid van handelen, een bedreiging van zoo vele belangen, dat naasting diende te worden verworpen.x)

Zoo manen gelijkelijk practijk en theorie de Overheid om slechts in onafwijsbare uitzonderingsgevallen op het bedrijfsleven beslag te leggen.

SAMENVATTING.

I.

Het streven naar uitzetting van de overheidsexploitatie wordt niet slechts geleid door gerechtvaardigde practische overwegingen, maar meermalen ook door staatssocialistische beginselen.

n.

Tn de uitbreiding van het overheidsbedrijf mag niet worden gezien eene aanwijzing ten gunste van de bewering, dat de particuliere onderneming bij het overheidsbedrijf ten achter staat.

III.

De gemengde, publiek-privaatrechtelijke vorm kan dienen om de nadeelen van het overheidsbedrijf eenigermate weg te nemen.

IV.

Naar fiscale monopolies worde niet gestreefd.

V.

Zoowel het karakter van de overheidstaak als de vele practische bezwaren aan staatsexploitatie verbonden maken het gewenscht, dat de Overheid slechts in uitzonderingsgevallen een bedrijf aan zich trekt.

*) Zie in Weltwxrtschaftliches Archiv, 13 Baind, 1918, ibILz. 1 en vlgg het artikel van Aiug!U8tSkaiweit, Das Problem eines Getreidemonopols in Deutschland. De schrijver vat zijan: comicknsie aldus samieni: „Für ein Getreidemianopol spriaht seine Ergiebigkeit als Steuerquelle uirnd die Tatsache, dass es die sozial einzig mogliohe Form einer Besteuerung des wiohtigsten Nahrurug;smittels darstellt, dagegen aiber eine solehe Fnlle steuertechnisoher 'Schrwiierigkeiten und wirtaehaf tspolitisaher Bedenken, daas nur die allerschliimimste finanzielle Notlage uaid die Unmöghchkeit, ander Steuerquellen zu finden, seine Einführung reohtfertigen körarten".

Voor het petroletum-mionopolie is vam ibelang het opstel van 0 e w a 1 d S e h n e i d e ir, Das Petroleumm.onopol. Seine Notwendigkeit, Möglichkeit und Organisation in Schmollers- Jahrbuch, 37e jaargang, 1913, blz. 333 en vlgg.

Sluiten