Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n.

Het winstcijfer is een van de doeleinden van publiek belang, die het overheidsbedrijf kan nastreven naast velerlei sociale en economische doeleinden, waartegenover het winstcijfer veelal ondergeschikte beteekenis heeft.

Ét

Het overheidsbedrijf stelle zijn prijzen niet beneden kostprijs. Wanneer winst uit een bedrijf wordt getrokken, waartegen geen bezwaar is, worde bij het vaststellen der tarieven zooveel mogelijk met juiste beginselen van belastingheffing gerekend. Daarvoor kunnen tarieven in 'verband met draagkracht worden aangewend.

IV.

Het overheidsbedrijf heeft, naast voordeelen boven het particuliere bedrijf, de nadeelen (zij het niet voor alle soorten van bedrijven in dezelfde mate) van grooter moeilijkheid om goed personeel te bekomen, het ontbreken van koopmansgeest, een naar het bureaucratische neigend beheer. •Om die nadeelen te beperken worde begunstiging bij benoemingen geweerd; worde niet geschroomd hooger salarissen te betalen dan aan andere openbare ambten van gelijken rang zijn verbonden; worde door vertegenwoordigende lichamen bij het vragen van verantwoording van het beheer zelfbeperking betracht; worde aan het bedrijf een inrichting gegeven die de grootst mogelijke vrijheid van beheer waarborgt. Het overheidsbedrijf kenmerke zich door voorzichtig finantiëel beleid en moreele onberispelijkheid van zijn handelsmethodes.

V.

De Overheid betale rechtvaardige loonen, althans wat de lagere loonen betreft in verband met de samenstelling van het gezin. Zij toone zich ook in de overige arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, Zondagsarbeid, loon bij ziekte, vacantie enz.) een goed werkgeefster. Zij geve een bindende regeling van den rechtstoestand, waarbij door beroep zooveel mogelijk waarborg gegeven worde tegen onrecht en willekeur.

VI.

De Overheid overlegge over arbeidsvoorwaarden en de belangen van het personeel in het algemeen met vertegenwoordigers van de organisaties van het personeel. Werkstaking van dat personeel zij uitgesloten.

6

Sluiten