Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cuaestie. Spr. meent, dat de verschillende vormen naast elkaar moeten blijven bestaan. Het overheidsbedrijf is misschien noodig als LTt particuliere uitwassen vertoont, is ook mogelyk by de bevrediging v^lgern behoeften, maar is onhoudbaar als het aankomt op snel aanpassingsvermogen, b.v. in het bankwezen. Ontkend Sn niet worden, dat het overheidsbedrijf is de uiting van ïen sociale gedachte en als zoodanig aanlokkelijk is. Het eischt verzekerdheid van excistentie van het personeel in de bedryven. Smag dlrtegenover niet staan de eisch van intensiever arbeidsaanwending. Spr. wijst op Australië, waar spoorwegaanleg tegengeSn wdt door de verslappend werkende arbeidsvoorwaarden De heele sociale quaestie draait om het loon vraagstuk. Hy vraagt of in het overheidsbedrijf volstaan kan worden met ongetemperd fudloon dan wel dat dit moet worden aangevuld met een premie«vsteem Het rapport van de Commissie voor het spoorwegpersoneel St reedf in dte richting met haar voorstel inzake premiecommissies IT Spr erkent gaarne* dat hij zich niet voor-een tiende zoo zou inariannen als hü nu doet ware hij ambtenaar.

De heer C Smeenk (Arnhem) vindt het betoog van Prof. Diepenhorst te negatief. Men moet streven naar nieuwe bedrijfsvormen. De^ groote massï der arbeiders wil komen op hooger levenspeil Daar komen le nTet alleen met hooger loon. Van hooger loon voelen ze veSszins zelf de reactie in prijsstijging. Er moet verhooging der reductie komen. Maar er is vaak krachtsverspilling in de particulierebearijveroók een omhoogdrijving van prijzen op den langen weg van^ producent tot consument. Het bedryf moet dus worden gereIrTanüeerd Een deel dier reorganisatie moet geschieden door socialiS W men haar niet, dan moet er een andere bedrijfsvorm worden aangegeven, die de krachtsverspilling tegengaat. Inzake het o^U*^™** Spr. voorts op, dat er tusschen .indirecte bllastSnenfiscale monopolies zeer zeker een verschil is, als het mlnl^enZ^nievsvv^neen redelijke winst, zooals niemand in de vrije bedrijven zou wraken.

De heer L. Steketee (Watergraafsmeer) ^ent dftt de heer T ohman steeds voorstander was van het denkbeeld, dat de Staat d ^ o^nereSenaar is van alles en dat hij alles uitgeeft aan de nartiEen maar diensvolgens ook het recht heeft in he particuparticulieren maai uw f g verdedigt overheidssteun aan

^otetaamS

fan ook eTschen gesteld worden in het belang van het personeel Dat er aan he? werk van overheidspersoneel gebreken kleven 18 wr verklaarbaar daar de opleiding der ambtenaren niet deugt.

De heer K sïbra Jda (Heerlen) noemt zich zelf spreekbuis van de delVïs van het zwarte goud. Hij meent, dat Prof. Diepenhors fn z^ Tefera" optreedt als de ^^J^^J^ g

S^ad gewiSTen duidelijke aanwijzing van wat voor «c-gjjj

Sluiten