Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wij hebben op het collectief contract en de publiekrechtelijk erkende organisaties, ook van den middenstand, gewezen, omdat naar onze overtuiging in die richting de gewenschte ontwikkeling moet worden gezocht. De werkzaamheid der Overheid moet hierin bestaan, dat zij het leven zelf ruimte biedt, zekerheid verschaft, en binnen bepaalde grenzen verordeningsrecht geeft. Doet zij dit niet, dan gaat het leven in zijn verschillende schakeeringen een rechtstreeksch beroep doen op de Overheid om in te grijpen, dan ontaardt de Staatkunde in een jacht naar materiëele voordeelen en wordt alle gezonde politieke actie gesmoord.

De Overheid heeft tegenover den middenstand een roeping, zeer zeker. Maar de middenstand- heeft allereerst tegenover zichzelf een roeping. Feitelijk komt de roeping der Overheid tegenover den middenstand hierop neer, dat zij hem gelegenheid geve, rechtszekerheid schenke, de baan effene om zich naar eigen aard te ontwikkelen.

En dan kan de Overheid financiëel ten aanzien van vak- en handelsonderwijs, en zelfs van tentoonstellingen, plaatsingsbureaux, hulp bieden. Maar haar allervoornaamste hulp dient te bestaan in de erkenning van den middenstand als schakel in het economisch leven des volks, en toekenning van het recht aan dien middenstand om langsi organisatorischen weg, zonder andere groepen afbreuk-of nadeel te doen, al die maatregelen te treffen, die aan zijn bloei en ontwikkeling ten bate van het volksgeheel ten goede kunnen komen.

Het ware in verband hiermede zeker wenschelrjk, dat reeds nu aan het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel een afzonderlijke afdeeling voor de middenstandsbelangen werd ingesteld, die eenerzijds verband houdt met de afdeeling Handel en anderzijds met de afdeeling Industrie, terwijl de weg voor de publiekrechtelijk erkende organisatie van den middenstand kon worden gebaand door de instelling van Middlenstandskamers, die uit de vrije organisaties opkomen, en aan wie onder meer het maken van verordeningen, voor den middenstand van belang, kon worden opgedragen, voorloopig in den vorm van verplichte adviezen, terwijl aan die Kamers voorlichting zou behooren te worden gevraagd bij alle vraagstukken, die de Overheid te beslissen krijgt, en die met de belangen van den' middenstand rechtstreeks in verband staan.

God schiep het leven van den menschelijken arbeid. Wie dat leven naspeurt, wordt altijd weer getroffen door de eindelooze variatie en de innerlijke eenheid. Het zou een harmonie kunnen vormen, als. de zonde niet storend tusschenbeide ware gekomen. Nu is de schoone variatie dikwijls een bron van strijd en lijden. De verschillende krachten, die harmonisch moesten samenstemmen, botsen altijd weer vijandelijk op elkander.

De invloed van hooger, geestelijk beginsel, doet zich gelukkig nog dikwijls in dien strijd bespeuren. Maar het is niet in staat, omdat het door velen öf verworpen, èf niet toegepast wordt, de ontbinding in het maatschappelijk leven tegen te gaan. Daarom treedt de Overheid met haar

Sluiten