Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetgeving in. Die wetgeving behoort de teugel te zijn, waaraan de burgers en de groepen van burgers gehoorzamen.

lEn dan stuurt de Overheid het best, indien de teugel door wie goed wil schier niet gevoeld wordt, en toch het gansche leven zoodanig wordt geleid in het rechte spoor, dat elke volkskring naar eigen aard en aanleg, dat iedere maatschappelijke stand naar het karakter zijner positie in het groote proces van den memschelijken arbeid zich zoo voorspoedig mogelijk kan ontwikkelen.

SAMENVATTING.

I.

Het besef dient niet afgestompt, maar verscherpt te worden, dat de maatschappij en de maatschappelijke kringen hun eigen rechten en vrijheden hebben en dat de Overheid slechts heeft in te grijpen cm de booze gevolgen van de ontbindende werking der zonde te weerstaan en de vaak te zwakke krachten^ die het goede voor de maatschappij zoeken, te sterken en te helpen.

n.

De middenstand, waaronder wij verstaan winkeliers en kleinere kooplieden en industriƫelen, is in West-Europa reeds in de middeleeuwen tot ontwikkeling gekomen en hij heeft zich, in publiekrechtelijk erkende gilden georganiseerd, het eerst in de steden rechten en privileges verworven en den grondslag gelegd voor een politieke en sociale ontwikkeling in de richting der vrijheid.

III.

De arbeid, dien de middenstand in het maatschappelijk leven verricht, draagt een productief karakter.

IV.

Niet zonder schade voor het geheele volksleven zou de maatschappelijke functie, welke tot heden toe de middenstand verricht, door anderen kunnen worden overgenomen.

V.

Elke poging om den middenstand kunstmatig in het leven te houden, behoort op verzet te stuiten. Indien mocht blijken, dat zijn verdwijnen in het maatschappelijk belang gewenscht ware, zouden pogingen om hem

kunstmatig overeind te houden, ook weinig baten.

Sluiten