Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liike organisatie; en ter zake van het onpartijdige karakter der recLerlfke colléges, die hebben te beslissen over zaken, voortvloeiende uit het collectief arbeidscontract.

De referent is het eens met Prof. Anema over de moeilijkheid van de begrenzing van den middenstand, maar het begrip van middenstand staat even goed vast als dat van grootmdustieel. Aan STKk moet het overgelaten worden, de begrenzing te maken en uü te maken of we gaan moeten in de richting van bedrnfs™Ltie Inzake de bezwaren van den heer De GrootmerktSpr op dat hij geen bedenking heeft tegen ingrijpen der Overheid op het gebied van het vakonderwijs. Maar hij wil het vakonderwijs niPtkü maken van de organisaties. Dat onderwijs moet zich onmfddeUP^JunneJ aanpassen bij de eischen van de praktijk. Waar S hetbuitenland de Overheid alleen de zaak behartigt, past zich het vakonderwijs niet voldoende aan het practische even aan Inrusschen voelt de middenstand Zelf, dat hij het aUeen net kan waarom hii de z.g. intellectueelen erin betrekt. — Wat betreft het brenge^ van middenstanders in staten en raden, wijst Spr er op dat men daarmede een zeer gevaarlijken weg opgaat. Voorts raadt hö, tot waakzaamheid tegen de voorgenomen maatregelen, waarvan de heer Kaajan gewaagde, tegenover de middenstands-credietbanken.

TegenoverdenzelfdTn spreker merkt de referent op, dat men de midSnsSskamers niet mag afmeten naar de Kamers vanArbeid wèlker mislukking van te voren was te voorzien daar dit inst tuut eeheel verkeerd geregeld werd. - Voor een soort examen voelt de Storent veel mits het geen middel worde in de hand van een Zoelo*Sderïïte weren. Het examen zou de ve e beunhaasjes Sen doen verdwijnen en daardoor hun onproductief bestaan als zoodanVopheffen. Komende tot den heer Schouten, stelt Spr. zich od het sSpunt, dat hetgeen de heer Schouten op het oog had met znneïste, vraag, wel ter dege valt onder de betrokken stelling fooals züi luidt In de tweede plaats herhaalt de referent, dat de Sganisa ie van den middenstand zelf moet zorgen dat er niet te veel middenstanders zijn. En ten slotte merkt Spr oPi dat de OverbSd doortasten moet in het algemeen belang, ook dan als een zekere bedrijfsvorm er schade door zou lijden maar den eenen oedriilvorm als zoodanig bevoordeelen en den anderen tegenwerken •SPS^det Den heer Smeenk voert de referent tegen dat deze wef wat overdrijft. De conclusie, dat in 4500 3™™^ ™vj2 narasitisme is is niet juist, daar het vaak zoo is, dat naast net vSoïïn vak sigaren binnen- of buitenshuis aller ei productieve lSPvLIcTt wordt. Ook in het bakkersbedrijf is het niet zoo, dat de bWdbezorging grootendeels improductief werkzaam zijn tlt L broodbezorging fs onmisbaar en in ^Tvo^ ^i vooral omdat elke bakker zijn eigen klanten bedient. Voorts merKt de ïefeS nog op, dat hij voorshands de toetreding tot de orgameatieTgeheel frij zou willen laten, al ontkent hij met, dat in de Lekomsrwtllicht enkele voorwaarden van toelating gesteld zullen dienen te worden.

De vergadering wordt te 4 uur 20, na dankgebed door Dr. Smit, van 's Gravenland, gesloten.

Sluiten