Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oïsehoon op deze aangelegenheid voortdurend de aandacht moet blijven* gevestigd, kan toéh toet voldoening op hetgeen is bereikt worden teruggezien.

Ontkend kan echter niet worden, dat de binnenlandsche distributie al. te zeer uit het oóg is verloren. De ervaring, in de oorlogsjaren opgedaan, heeft voldoende geleerd, dat ook op dit gebied groote misstanden bestonden, waardoor de prijs der voortbrengselen dikwijls buitensporig werd verhoogd ën de kwaliteit zeer te wenschen overliet. Al is in het bovenstaande de wenschelijkheid bepleit om de directe overheidsbemoeiing in zake de distributie bij het weer intreden va» normale toestanden te doen ophouden, daarmedé is allerminst gezegd, dat de Overheid tot het „laissez faire" van vóór den oorlog moet terugkeeren.

Door verbreiding van meer kennis, door vergemakkelijking van het transport, door toezicht op knoeierijen en door tal van maatregelen meer, diént in Samenwerking met belanghebbenden langs indirecten weg aan den afzet in het binnenland^ meer leiding te worden gegeven, waarbij de 'gëdurende de oorlogsjaren opgedane ervaring ongetwijfeld groote diensten kan bewijzen. En waar hier van de Eegeering wordt gesproken,, wordt niét alleen bedoeld de Eijksregeering, maar is vooral ook het oog gevestigd op de besturen onzer groote gemeenten.

In de derde plaats vragen verschillende maatregelen ter verbetering vande toestanden der arbeidende bevolking te pletten lande de aandacht. Het is niet te ontkennen, dat de drang naar sociale hervorming van de industrieen de steden is uitgegaan. Dit heeft tengevolge gehad, dat bij die hervormingen ook steeds de toestanden, zooals die in de steden en de industriëelecentra waren, tot grondslag hebben gediend. Als men nagaat, welk groot verschil er bestaat tusschen het industriëele- en het landbouwproductieproces en men bedenkt, dat dit verschil grooten invloed heeft op de arbeidsverhoudingen, is bet begrijpelijk, dat men huiverig is geweest de ten aanzien der industriëele bevolking genomen maatregelen zonder meer op den landbouw toe te passen. Daardoor is echter een achterstand ontstaan, die niet alleen nadeelig was voor de arbeidende bevolking te platten lande, maar ook de landbouwproductie ongetwijfeld heeft geschaad door het wegtrekken der betere elementen naar de industrie en de steden.

Eene krachtige actie ter verbetering van sociale toestanden te platten lande zal daarom noodzakelijk zijn.

Met name mogen hier worden genoemd de uitvoering van de wet tot verstrekking van grond aan landarbeiders, verbetering van woningtoestanden, arbeidswetgeving, zorg voor ouden van dagen, zieken en invaliden, werkloozen enz.

Maar bij al die maatregelen komt het er vooral op aan, dat de getroffen ïegelingen en hare uitvoering voldoende rëkening houden met en zich aansluiten bij de landbouwtoestanden. Ten einde dit te bereiken is het zeer gewenscht, dat door onze sociaal-economen meer studie wordt gemaakt van den landbouw en omgekeerd, dat men in landbouwkringen meer aandacht schenkt aan sociale vraagstukken.

Sluiten