Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbouwde levensmiddelen en grondstoffen dienstbaar maken aan de ontwikkeling van een eigen industrie — men lette hierbij ook op de strooming in onze eigen' koloniën —, zullen deze minder behoefte hebben aan de industrieproducten uit Europa en ook minder levensmiddelen en grondstoffen beschikbaar hebben voor uitvoer.

Men zal zich op den duur in Europa dus op eigen bodem moeten voeden en zulks zou, voor zoover dit bij de steeds voortgaande toename der bevolking mogelijk is, leiden tot hooge prijzen voor graan en andere levensmiddelen. De vraag is echter, wanneer deze tijd komt en op deze vraag kan worden geantwoord, dat het nog wel jaren kan duren, vóór de nadering zijn invloed krachtig op de prijzen zal doen gevoelen.

Wat de veeteeltproducten betreft, moet worden opgemerkt, dat in de eerstvolgende periode de productie zeer zal zijn beperkt, eensdeels tengevolge van den grooten achteruitgang van den veestapel, anderdeels door gebrek aan krachtvoer.

Het ligt dan ook voor de hand, dat velen hooge prijzen verwachten voor vee zoowel als voor veeteeltpoducten. De vraag is echter of men zich in deze geen al te groote illusiën maakt. Zooals in het voorgaande reeds is opgemerkt, is vermindering van het verbruik niet onmogelijk en het is nu de vraag, welke invloed het sterkst is, die van den teruggang van den veestapel en van de productie of die van de vermindering van het verbruik. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in den eersten tijd na den vtede de eerste factor de overhand heeft. Naarmate de toestanden meer normaal worden zal echter vermoedelijk de tweede invloed zich het sterkst doen gelden.

Ten aanzien van de tuinbouwproducten dient onderscheid te worden gemaakt tusschen grove groenten en het gewone fruit eenerzijds en weeldeproducten anderzijds en wat de laatste betreft tusschen producten welke over de geheele wereld een! markt hebben en die met een beperkt afzetgebied. Voor de grove groenten zal vermoedelijk het verbruik toenemen, of althans niet belangrijk verminderen, daar wij hier te doen hebben met een goedkoop voedingsmiddel. De vooruitzichten van de teelt van goedkoope tuinbouwproducten worden, naar men vrij algemeen aanneemt, dan ook niet zoo zeer bedreigd door de te verwachten vermindering van het verbruik als wel door de groote uitbreiding van deze culturen en het eventueel invoeren of verhoogen van beschermende rechten in de landen van afzet.

Anders dan met grove groenten en goedkoop fruit staat het met de vroege, onder glas geteelde groenten, fijn fruit en de voortbrengselen der boom- en bleemkweekerij.

De wereld is zoodanig verarmd en de drang naar eene billijke inkomstenverdeeling is zoo groot, dat alle weelde zal moeten worden beperkt. Al wordt dit thans nog niet algemeen ingezien, de nood zal langzamerhand dit inzicht wel brengen.

Voor onze intensieve groenten- en fruitteelt, speciaal in ZuidHolland, ziet het er daarom, naar het mij voorkomt, minder hoopvol uit. Voor de bloembollen- en de boomkweekerij-producten kan het nog wat

9

Sluiten