Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 't Oosten, zoo besloot spr., bestaat een spreekwoord, waarin het maatschappelijk leven met een boom wordt vergeleken, en waarvan de landbouw de wortels, handel en industrie takken en bladeren zijn. Zijn de wortels ziek, dan kwijnt de geheele boom. Spr. hoopte, dat de wortels van den Nederlandschen boom gezond zullen blijken te zijn, d-.w.z. dat de Nederlandsche landbouwers paraat zullen zijn, en dat de Chr. boeren vooral zullen toonen hun roeping te verstaan. (Applaus uit de vergadering).

Prof. Diepenhorst herinnerde aan de afspraak in de morgenvergadering gemaakt, waardoor 't hem onmogelijk was Dr. Lovink reeds nu dank te zeggen voor zijn aandeel in het welslagen van dit congres. Doch iets wilde hij nog zeggen. In het boek met referaten staat, dat Dr. H. Lovinck heeft geschreven het referaat: „Overheid en landbouw". Dr. Lovink's naam is hier mishandeld, doch de zetter, die deze c in den naam bracht, heeft een vooruitzienden geest gehad, want dit c-tje is het cum-laude, dat Dr. Lovink voor zijn referaat verdient. (Gelach en Applaus.)

Ds. K. Fernhout van Amsterdam sloot deze sectievergadering met dankgebed.

Sluiten