Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brak aan huishoudelijke huip oud en afgewet** en. verzwakt was vóór baar tijd. Een brief uit Engeland daelde mij «veneens mede, hoe 4e huisvrouw ook laar ach gedwengan ziet, alles aan te pakken.

Een moeder, die bstven baar krachten moet werken, -die den ganschen dag „the maid of aH «vork" is, 4e iwiishoudelij'ke slavin, kan niet het gezellige, rustige middelpunt blijven, dat z* tot ma te* geweest is.

Vergeet móet, dat jwist deze toestanden ons zullen «kijven in de armen der eenheidsidealen uan de modern voelende mensehen van .onzen tijd. De eenheidswoningen, ae zijn al geteekend, de voorioopige piannem voor één-keuken-woningen zijn al uitgewerkt door den architect Staal.

In 1917 reeds werd besloten tot het stichten ven een één-keuke*inuedttg, waarin men zou hebben een gemeenschappelijke eetzaal, chrêohe, badhui», liften, stofzuigers, etc. In Amsterdam is korten tijd geleden een vergadering van 900 belangstellenden gehouden. De concept-statuten werden gemaakt en ter lezing gelegd in een der kantoorlokalen van de heeren Polenaar, Heerengraéht 598.

Als bindend werden de volgende besluiten 'genomen:

1. De toekomstige bewoners zijn verplicht gebruik te maken van de gemeenschappelijke keuken.

2. De yoorloopige plannen worden uitgewerkt door den architect Staal. Secretaresse van de huish. commissie is Mevr. Wibaut—Bastert.

Wie van ons korter of langer fcfid kennis gemaakt heeft met hotelteven, weet hoe moeilijk aan een goede opvoeding de hand is te houden, als men zidh gedwongen ziet in een gemeenschappelijke zaal het eiten te puttigen hoe 'het intieme en teere van bet gezinsleven dooi- gedrukt wpudt, als men dagelijks met zoovele anderen gedwongen wordt in aanraking te komen.

Zij vergeten, welk een behoefte een mensch heeft aan beperking en begrenzing en omtuining — aan een eigen plek, aan een eigen kring, — aan kalmte, en rust, en stilte.

Op dit pad voortgaande, komt men terecht bij de socialistische, revolutionaire idealen, die naar mijn bescheiden meening een groot gevaar voor de instandhouding van ons gezinsleven opleveren.

De socialisten hebben mek. over het gezinsleven zeer duidelijk uitgesproken. De Buitsehe schtrifver Mütier-LT**', die, hoewel geen socialist, in zijn ideeën toch na aan hen verwant is, en dikwijls met graagte door hen wordt aangehaald, zegt in een zijner geschriften: „Nu worden in 60 kleine huishoulmgen 60 haardvuren gebrand, de spijfen worden in 2 tot 300 kleine potjes en pannetjes bereid, die dan alte weer met de hand omgespoeld moeten weiden. 60 huisvrouwen loepen met den korf aan den arm naar de markt, koopen in kleine porties (duur an slecht) vleesdh, groenten, een emmer kolen «nc, vuilen de heele woning met kooklupht, poetsea de schoenen met de hand in de keuken, omdat er geen andere piaats is — verspillen in kleinzielige», geestdoodenden arbeid tijd, geld en arbeidskracht, #*nt KiachiafcB kuiwum in zulk een klein bedrijf niet worden aangewend. In een georganiseerde giwt-huisheudjng daarentegen zen het tiende deel der vrouwen voldoende zijn, om al deze werkzaamheden beter, goedkoeper en met minder moeite klaar te speten.

Sluiten