Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooreerst zou de auteur, die er zich aan waagde een origineel zijn, een chef van een nieuwe richting misschien, en ten tweede zou het geval zelf zooiets absoluut nieuws en ongekends voor tal van legers rijn, dat ze gretig naar dit bpek zouden grijpen als naar het nieuwste wonder binnen hun beperkten gezichtskring".

Dames, als ik u nu de gevaren heb opgesomd, die in de toekomst ons kostbaarste, 'heiligste bezi$ bedreigen, dan gevoelt ge met mij, dat ik er nog niet ben. Set \s nog niet genoeg, dat ik tot u zeg: Post u met mij voor de deur onzer wonin^p, laten wij, vrouwen van dezen tijd1, ons toch niet laten berooven van ons heerlijk Nederiandsch erfstuk, wij, die het van onze moeders en grootmoeders leerden, hoe wjj een gelukkig tehuis konden maken, laten we een verbond sluiten, een vast verbond^ om ons dit gezegend©, dit 'heilige, dit heerlijke niet te laten ontrooven, met de woorden: „Zij zulten ons niet hebben, de goden van den tijd".

Wij beveiligen geen bezittingen met leuzen. De „Nederlander" zegt in het gtuk: „In den strijd om. de vrouw": 't Is niet genoeg om op een volksvergadering te daveren: „op voor godsdienst, huwelijk en gezin". Er zijn sociale toestanden, die huwelijk en gezinsleven veel feller afbreken dan ooit een soeiajistische Jeer kon doen. Denk aan woningvraagstuk, aan één- en twee-kaimer-woningen, en zie, dat daar de zedelijke opyceding dier kinderen, het reine huwelijk tot een reuzentaak wordt gemaakt.

„Daar kan men waarlijk niet volstaan met wat dierbaar spreken over Gcdjs onwrikbare huwelijks-ordinantie"

Dames, moeders onder ons, er moet sociale ontroering in onze harten komen, niet zoo'n beetje philantropisch geliefhebber, dat ons zoo van harte gehaat maakt bij degenen, die wij met onze bemoeiingen denken te zegenen. Wij moeten met ernst, met liefde de groote vraagstukken van dezen dag in studie nemen en ons door bekwame christen-menschen laten voorhouten-

Hoe geven wij 't best de moeder aan haar gezin terug? Hoe verlichten wij haar strijd om het bestaan? Hoe is moederSGhapszorg het best aan te wenden?....

Laat ons, zooveel wij kunnwn, de uittocht der dienstmeisjes uit onze gezinnen tegenhouden, door onze liefderijke behandeling, door onze tegemoetkoming aan billijke wenschen.

Het is niet alleen om ons bestwil, maar zeer zeker ook om het hare.

Laten wij bij elkander dte wetenschap levendig houden van de groote beteekenis van het oordeelkundig besturen eener huishouding, laten wij elkander helpen ook door onze Huisvrouwenvereeniging om methodisch de dingen in elkaar te zetten, onzen tijd regelmatig te verdoelen en mocht de stijging van loonen nog toenemen, elkander helpen om bij de afwezigheid van vaste hulp, tijdelijke hulp in huis te nemen.

Laten wij oor Jog voeren tegen de dwaze, oude opvatting, alsof een man zijn vrouw eigenlijk eoo maar voor niets den kost geeft, maar bij haar het gevoel van eigenwaarde en gepast zelfvertrouwen aanwakkeren, omdat ze zoo'n heerlijk, heilig ambt bekleedt.

Laten wij, vrouwen, elkander de helpende hand reiken en tezamen

Sluiten