Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenheid om onbelemmerd zich te kunnen geven, in den dienst der mensch— heid en dus in werkelijkheid in den dienst van God.

Voor mij is er geen twijfel, dat de vrijmaking der vrouw in den grond derzaak uitgaat van Jezus Christus.

Toen Jezus Christus nederzat aan de put van Samaria en aldaar sprak met eene vrouw, en nog wel een Samaritaansche vrouw, en tegenover haar erkende, dat Hij de Messias was, toen brak Hij in dat oogenblik met tweegroote vooroordeelen van de toenmalige maatschappij, ook van de Joden: het vooroordeel tegenover de vrouw en tegenover ten andere nationaliteit.

En Paulus? Ik hoorde Prof. Ramsay, den grooten kenner van den AposteL Paulus, eens spreken over Galaten 3 : 28. Hij zeide, dat Paulus in dezenbrief aan de Galaten, meer dan in eenig ander geschrift, zijn eigen diepsteovertuiging heeft gegeven.

En in dien brief dat fiere woord: „Daarin is noch Jood, noch Griek, nochs dienstbare, noch vrije, daarin is geen man en vrouw; want gij zijt één im Christus Jezus".

Hier wordt de bijl gelegd aan den wortel van de drie leugens der toenmalige gedachtenwereld: de superioriteit van den Jood over den Griek, van den vrije over den dienstbare, van den man over de vrouw.

Deze drie leugens heerschen nog in de wereld, zij het in eenigszins anderen vorm. Maar onze tijd is bezig ze te vernietigen.

Daarom heb ik onzen tijd lief, niettegenstaande al zijne zonde, verwarring; en strijd, met al de liefde mijner ziel; dank ik God, dat ik juist in dezert* tijd mag leven en bid ik Hem mij te gebruiken als Zijne mede-arbeidster.

Is dit niet ons aller roeping, om bij de vernietiging der leugens te wijzen. op die ééne groote waarheid: Gij zijt één in Christus Jezus?

Alleen waar die waarheid zegeviert, hebben de drie leugens de vlucht genomen.

SAMENVATTING.

I.

De beroepsarbeid der vrouw heeft in de laatste jaren een ongekendevlucht genomen.

n.

Het aantal vrouwen dat zich aan beroepsarbeid wijdt is echter sinds 1849 relatief niet gestegen.

Kinderarbeid en arbeid der gehuwde vrouw zijn sedert dien tijd afgenomen. De stijging in het percentage der arbeidende vrouwen sinds 1899» komt geheel op rekening der ongehuwde volwassen vrouw.

Sluiten