Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schat en betaald wordt dan die van deni man. Men behoeft niet te ont* kennen, dat ook lage zelfzucht hierbij al te dikwerf invloed heeft; maar het verschijnsel is te algemeen en te constant, dan dat het uit deze oorzaak alleen zou te begrijpen! 2qn. Ef zijn hierbij nog andere factoren in het spel. Ten eerste staat de vrouw, gelijk ook vroeger reeds werd opgemerkt, in den regel in den beroepsarbeid bij den man ten achter. Ten tweede geniet zij gewoonlijk eene veel minder degelijke en langdurige opleiding. Ten derde is zij meestal in een of ander beroep slechts voor enkele jaren, nl. tot haar huwelijk, werkzaam. En ten vierde wordt haar loon doorgaans berekend naar hetgeen zij voor haar eigen onderhoud behoeft, terwijl de maatschappij bij het loon van den man ook rekent met zijn gezin en zijn stand.

Bijzondere bescherming der vrouw, lager schatting en geringer belooning van haar arbeid, houden dus verband met de eigenaardige plaats en taak, welke ten allen tijde in de maatschappij haar toekomen. Indien het proces, te midden waarvan wij leven, doorgaat, en het aantal Vrouwen toeneemt, dat, naar eigen aanleg of lust, of ook door de omstandigheden genoodzaakt, aan beroepsarbeid haar leven gaat wijden, en daarvoor eene opleiding ontvangt, welke gelijkwaardig is aan die van den man, dan zal, zooals in menig geval (diamantbedrijf, boekdrukkerij, schoolonderwijs enz.) reeds blijkt, het loon van de vrouw meer en meer gelijk worden aan dat van den man. Zelfs zal dan allengs de bijzondere bescherming, die thans aan de vrouw wordt verleend, haar bijzonder karakter in vele opzichten verliezen en in de algemeene bescherming van den arbeider worden opgelost. Trouwens, de bijzondere bescherming der vrouw heeft die algemeene bescherming voorbereid en ingeleid. Ook voor den mannelijken arbeider is of wordt binnen korten tijd de achturige werkdag, de vrije Zaterdagmiddag, de Zondagsrust ingevoerd en de nachtarbeid afgeschaft. Al deze hervormingen Vinden aanvankelijk verzet, maar ze gaan toch door en worden steeds verder voortgezet.

Waar dit alles Op uitloopen zal, weten wij niet. Op de vraag, of wij voor- of achteruitgaan, is het moeilijk, antwoord te geven. Er zijn teekenen, die ons met zorg voor de toekomst vervullen, Als de godsdienstzin uitslijt, het zedelijk besef verzwakt, de oorsprong van man en vrouw, van huwelijk en huisgezin op evolutionische wijze wordt verklaard, als die vrouw zich vrijmaken wil van en zich verheffen wil bóven den man, dan ziet het er voor de toekomstige maatschappij niet rooskleurig uit. Dan gaan we waarschijnlijk eene oplossing van het gezin en eene onderstbovenkeering der maatschappelijke verhoudingen tegemoet.

Maar naast de verwoestende, werken er, Gode zij dank, in de maatschappij ook steeds behoudende en vernieuwende krachten; de vloed wisselt af met de ebbe; de slinger slaat door en keert terug. Als eene zekere grens ffls' bereikt, treedt de reactie in. Toen! kort geleden de arbeidsloonen in Duitschland op aandrang dier werklieden zoo hoog waren opgevoerd, dat een voortgezette stijging niet meer door de heerschende duurte kon Worden gerechtvaardigd en een\ noodlottigen invloed op geheel het econo-

Sluiten