Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

De toepassing van het individueel behandelen der arbeiders is door de solidariteit der arbeiders ten onzent vrijwel uitgesloten, eu in elk gevdl af te keuren.

m.

De industrie ontwikkelt zich in de richting tfer verdere automatizeerin » ran den arbeid, waarbij intellectueele en lichamelijke arbeid bij de arbeidsverrichting steeds sterker zullen worden gescheiden.

IV.

Het zoogenaamde taylorstelsel is een onjuiste oplossing der hieruit voortvloeiende versnelling van het arbeidstempo voorzoover het de vermoeidheidsgrens in verband met de maximumtaak niet langs physiologischen weg wetenschappelijk bepaalt.

V.

De vaststelling der taak, als normale hoeveelheid arbeid te verrichten in een bepaalden tijd, dient in overleg met de arbeiders of publiekrechtelijk te geschieden, daar het taylorstelsel niet een objectieven maatstaf waarborgt.

VI.

Zoolang niet bewezen is, dat de methodes van het taylorstelsel niet schadelijk voor de gezondheid zijn, door het teweegbrengen van voortijdige uitputting en overspanning, dienen bq de invoering waarborgen gegeven te worden bij het vaststellen van taak en tempo.

VII.

Economisch is het differentiëel stukloonsysteem met premie van Taylor geen oplossing van den loonstrijd, waar immers grondloon en premie eenzijdig worden vastgesteld, zoodat het niet uitgesloten kan zijn, dat stakingen in taylorbedrijven voorkomen.

VHI.

Bij algemeene verbreiding van dit loonstelsel dalen de loonen automatisch, en zal het differentiëel stukloon met premie van Taylor enkel blijken een tijdelijke oplossing te zijn, terwijl ook reeds de automatizeering van den arbeid de daling, althans de nivelleering, van het loon in de hand werkt.

rx.

Het taylorstelsel is de oplossing van den strijd om het arbeidstempo op

Sluiten