Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie worden erkend, zoowel voor patroon® als voor arbeiders. En ziehier den oorsprong der Christelijke arbeidersbeweging.

Het ideaal van Sikkel, Takna, Slotemaker de Bruine en anderen was ook immer Spr.'s ideaal: Kon het zijn één organisatiei van alle arbeiders in een bepaald vak. De klassenstrijd heeft dat echter onrno-, gelijk gemaakt, wat deze oigandsatie betreft. ^

Of er nu ook moet zijn Christelijke patroonsorganisatie? Spr. gevoelt niet de vrijheid te zeggen, dat voor alle vakken en voor alle yerhoudin- j gen afzonderlijke Christelijke patroonsorganisatie noodig is. Dat is* vaak ook bijna niet mogelijk, omdat het aantal leden te klein zou zqn Zoo zou men wellicht maar een enkelen Chnstelrjken textielfabrikant vinden Hij adviseert dan ook wel eens, als hem gevraagd wordt, staande op het'standpunt van de eigen beginselen, liever in een andere algemeene organisatie invloed uit te oefenen, maar misschien is de trjd aanstaande, waarop ook wij, beslist het pleit moeten gaan voeren voor eigen Christelijke patroons-wfeorganisatie. De beginselen werken in onzen tijd hoe langer hoe meer door. Natuurlijk is algemeene Christelijke patroonsorganisatie, als nu reeds bestaat voor werkgevers, middenstanders en landbouwers, onmisbaar. , Overigens dringt Spr. zoozeer op bedrijfsorganisatie aan, wijl zrj grooten steun biedt aan den staat, maar de alvermogende steat er tevens dioor wordt afgeweerd. De staat moet zooveel mogelijk afblijven van het maatschappelijke leven; de alvermogende staat is een gevaar voor de Christelijke samenleving. De staat moet teruggedragen worden en de maatschappij moet zelf doen, wat zij maar eenigszins kan en daarom moet zij worden vrijgemaakt. (Applaus).

In dit verband wijst Spr. op de onvruchtbaarheid van het Parlement. Heden, 13 Maart, is dë Begrooting nog niet af. Herziening van het Reglement van Orde helpt niet, in de Kamer slaat schijnbaar niet de polsslag van den tijd. De maatschappij zal zichzelf moeten helpen. Wat zij reeds deed inzake den achturendag is een krachtige steun voor de Overheid. Alzoo kan nu ook de bedrijfsorganisatie werken. Zy is wel geen panacee, maar kan toch veel ten goede uitrichten. Zn is als het ware een .geconcentreerde aanval op de zonde, welke midden in het sociale vraagstuk staat. In de bedrijfsorganisatie Igt een groote taak voot de Christelijke patroons en arbeiders. Spr. roept dezen beiden groepen toe eikaars mentaliteit te begrijpen. Het is ons geheim nog, dat verschülende groepen der samenleving hier gemeenschappelijk vergaderen. Aan dë overzijde gunt men ons dit niet. Wij moeten elkaar zoeken en dan vinden wij elkaar. Zelfoverwinning is daarvoor eiken dag noodig. Ook hier geldt, volgens Spr., dat het niet zal geschieden door kracht, noch door geweld, maar door Gods Geest. Onze tegenstanders weten, dat als onze beginselen doorwerken, dë toekomst niet zal zün aan de socialisten, maar aan de Christenen van Nederland. Spr. meent, idat door bedrijfsorganisatie de solidariteit van het menschehjK geslacht beter tot haar recht kaïn komen in het productie-proces dan nu geschiedt Dan zoeken vrij niet alleen het onze, maar het gemeenschappehjke, en stellen wü dus den geest boven de stof. Wü moeten terug tot de Wet en tot idle getuigenis. Eerst zoeken het Koninkrijk Gods en zyne gerechtigheid. (Applaus). •

Het woord is thans aan Prof. Slotemaker de Bruine. Deze

Sluiten