Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Bij overheidsexploitatie van bedrijven sta niet het maken van winst, maar de bevordering van het algemeen belang op den voorgrond. De overheid betoone zich in alle opzichten een goed werkgeefster. Zij geve een bindende regeling van den rechtstoestand van het personeel en ga bij de regeling der arbeidsvoorwaarden in de lijn van georganiseerd overleg, opgebouwd uit het organisatieleven van arbeiders en ambtenaren. Ook rekene zij bij de vaststelling van de loonen met de samenstelling van het gezin.

III. Al draagt ook de landbouw een eigen karakter, dat licht door overheidsinmenging kan worden igeschaad, toch mag hij niet aan zichzelf Worden overgelaten; ook hier dient, zoowel door ontwikkeling van de organisatie, waarbij de Ohristenen een eigen roeping hebben, als door de wetgeving, gestreefd naar eene verheffing!, die al den bedrijfsgenooten ten goede komt.

IV. De nadeelen voor gezin en maatschappijl van den beroepsarbeid der gehuwde vrouw zijn zoovele, dat de Overheid èn als werkgeefster èn in haar wetgeving dat euvel krachtig moet bestrijden.

V. 1) Indien het niet gelukken mocht, te voorkomen, dat in bedrijven, de door den arbeider per dag te verrichten arbeid en de daaraan door hem te besteden tijd in den vorm eener nauwkeurig voor eiken arbeider omschreven taak worden voorgeschreven, terwijl daarbij de loonvorm bestaat in stukloon, verhonden met premie, dan zullen eenerzijds tegen overspanning en uitputting der arbeiders in medewerking met de vakvereeniging waarborgen moeten worden gesteld en zal anderzijds in de wetgeving omtrent bescherming en verzekering der arbeiders met dezen bedrijfsvorm rekening moeten worden gehouden.

VI. Een oplossing der sociale vraagstukken kan slechts worden verkregen, wanneer van de overtuiging wordt uitgegaan, dat de verschillende groepen binnen de menschheid een organisme vormen met eigen leven en eigen levenswetten, waaraan geen recht wordt gedaan noch door enkel te rekenen met de op zichzelf staande individuen noch door van buiten af een band om hen te leggen.

VII. Daarom moet voor alle groepen der samenleving mede voor den middenstand gestreefd worden naar de vorming van nieuwe or^ ganen, die wel is waar door de overheid zullen moeten worden in het leven geroepen en geleid, maar anderzijds streng zullen moeten aansluiten aan hetgeen als organisatie in het maatschappijleven opkomt en zooveel mogelijk bewegings- en beslissingsvrijheid erlangen en be-

*) De aanhef van deze resolutie is aldus gewijzigd: „Indien het onverhoopt enz." zie blz. 367.

Sluiten