Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ais Jesaja 'bet ontrouwe volk tot zijn God terugroept, is een van zijn eerste eischen: „Leert goed doen; zoekt het recht; helpt den verdrukte, doet den wees recht, behandelt de twistzaak der weduwe .

Met dien eisöh der gerechtigheid is ook Christus opgetreden. Wanneer Hij ia het u bekende .gedeelte der Bergrede het licht des Vaders, dat alle donkerheid opklaart, laat vallen op ons natuurlijk leven vermaant Hrj wel eenerzüds tot kalm vertrouwen, en leert Hij u wel te berusten m de zorg van uw hemelsohen Vader, Die weet wat m van noode.hebt doj* aan den anderen 'kant klinkt met volle, ver, ver dragende kracht Zrjn eisch voor heel het leven: Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat bevel van den Heiland trekt de 'lijnen voor heel uw sociaal streven. Het predikt dat gij in dat maatschappelijk leven altijd en overal Gods koningschap zult erkennen. Het eisoht van u, dat gij u altijd en m eïke verhouding voor Hem als Koning zult buigen. Het 'bindt u op de ziel uw wandel alleen te richten naar Zijn redht, en hier wordt een woord uitgesproken van zeer verre sociale strekking. Indien wij het leven in den breedsten zin goed willen zien geordend zullen wij eerst zoeken, dat God daar Koning zij, dat Zijn gerechtigheid daar gebiede en.... de vragen van voedsel en kleedmtg, van arbeid! en loon vinden haar oplossing langs dien weg. {

Die eisch der gerechtigheid) heeft Jezus ons in een Zijner gelrjkenKsen in een enkelen korten, miaar fijnen trek voorgehouden. Wanneer Hu verhaalt van dien man, die op ongelijke tijden de arbeiders m zrjn wijngaard huurde, laat Hij hem, als 'hij op de tweede groep losse werklieden beslag legt, zeggen: „En zoo wat recht is, zal ik u geven Ulatth. 20 : 4). Nu weet ik wei, dat hier niet direct sprake is van het recht Gods doch van hetgeen naar onzen maatstaf recht en billijk is, maar die maatstaf is alleen zuiver, indien hij overeenkomt met den heiligen norm des Heeren, en ons recht is dan alleen waarachtig recht, als het zijn grond vindt in de gerechtigheid van het koninkrijk der hemeien.

Wij hebben dus, als navolgers Gods, de roeping recht te doen. In het sociale leven zal èn de patroon èn de arbeider èn de middenstander en de landbouwer 's Heeren gerechtigheid zoeken, en heel onze christeluk-

aociaJe actie bedoelt de wegen van dat recht te vinden en te wijzen,

SVie haar anders beschouwt, verstaat haar niet. Zij wil niet alleen negatief een borstwering tegen de revolutie wezen; zij beooigit niet slechts onze arbeiders verre te houden van de moderne organisaties; zij is allerminst een stootblok tegen rood 'geweld, want wanneer zij dit alleen was, zou zij haar roeping ontrouw zijn, doch zij wil en moet positief werk doen, en voor ons maatschappelijk leven de wegen opsporen, waarin wij ons buigen voor Hem, Die het recht bemint. Het gaat in onzen ohristelijk-sooialen strijd om Gods recht. In de verhouding van patroons en arbeiders is het ons om de gerechtigheid van het koninkrijk der hemelen te doen. De vragen vanv arbeid en loon, van bedrijf en productie zijn voor ons niet louter stoffelijke vragen, maar wij zoeken in deze economische belangen 's Heeren Koningschap, en dat beginsel geeft aan onze sociale actie haar kracht en bezieling. Doch, bedenkt dit wel, wij zoeken!

Ons werk is een werk, door mensehen verricht, en daarom altijd weer gebrekkig, en al wijst God door Zijn licht ons de wegen en al behoeven

Sluiten