Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke de wereld niet verstaat, gaat tot hem, hij zal u begrijpen, en gij zult troost en leniging vinden in zijn teergevoelig hart!

ledereen kent Mr. Trekkers, een oud praktizijn. Mr. Trekkers is zelf rechter geweest in vroegere tijden, en hij weet wat eenen rechter toekomt; de zwakheid van hetmenschelijk gestel heeft voor hem geene geheimen.

Bij ondervinding weet hij, dat een man, wiens beroep het is alle dagen vier uren oor te zijn, dikwijls alles doet behalve luisteren.

Ook herhaalt hij elke beweegreden ten minste drie keeren, — eens voor iederen rechter; — en ontwaart hij geene teekenen van ongeduld, dan doet hij er eene vierde repetitie bij, en het is dikwijls de eenige, die treft.

Zijne pleidooien zijn lang, uitgebreid, eindeloos, maar ook volledig en van aard om de cliënten te voldoen, die altijd vinden, dat men niet genoeg zegt over hunne zaak.

Het stelsel van Mr. Slagers rust op dezelfde waarneming, het middel alleen verschilt.

Al wat weinig belang oplevert in eene zaak, verhaalt confrater Slagers op flauwen, slependen'toon; — stilte en kalmte heerschen in zijne voordracht; op eens, onverwachts, een donderend geluid: zijne stem barst los in schelle klanken, — 't is een krakende bliksem, die doet opschieten al wat sluimerde,^ doet opzien al wat sliep. Confrater Slagers maakt van dit oogenblik van algemeene bezorgdheid en aandacht gebruik om de voornaamste punten van zijn pleidooi vooruit te zetten. — Waarna, bij zijn zoet gefluister, vrede en zachte sluimering weder herleven in de .eens zoo fel geschokte natuur.

Men wil hebben, dat niemand vollediger vonnissen bekomt dan confrater Slagers.

Sluiten