Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

L Reeds van langen tijd geleden dagteekenen de pogingen van particulieren (Europeanen) in Nedërlandsch-Indië om zich voordeden uit de teelt van gewassen, geschikt voor de Europeesche markt, te verzekeren door ontginning van stukken grond, behoorende tot den onmetelijken voorraad woesten grond, welke op den landbouwer wacht.

2. Aanvankelijk werden gronden — en dit geldt vooral Java — kort na het herstel van het Nederlandsch gezag in huur uitgegeven, doch deze uitgifte werd gestaakt toen het z.g. Cultuurstelsel- van den Bosch zijn vlucht begon te nemen.

3. Onder het bewind van den Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist (1851—1856) werd evenwel weer tot uitgifte van woesten grond in huur overgegaan, ofschoon toen nog dit onderwerp niet bij algemeene verordening geregeld was.

4. Kort na zijn aftreden werd, in opvolging van de desbetreffende bepaling van artikel 62 al. 3 van het inmiddels vastgesteld Regeerings-reglement van 1854 een koninklijk besluit uitgevaardigd (Staatsblad 1856 No. 64) waarbij voor geheel NederlandschIndië regelen werden vastgesteld voor uitgifte in huur van Gouvernementsgrond door den GouverneurGeneraal.

Sluiten