Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Het persoonlijk recht van huur echter was niet het meest geschikte recht om den Europeeschen groot-landbouw tot bloei te brengen.

6. De huurtermijn (20 jaren) was te kort, gezien het kapitaal, dat in de gronden zou gestoken moeten worden. Bovendien, voor geldschieters bood huur geen voldoende zekerheid aan.

7. Door de Agrarische wet van het jaar 1870 (zie de Inleiding op deel 5/B. B. van deze Handleiding) werd nu de uitgifte van woeste gronden in erfpacht op langen termijn mogelijk gemaakt.

8. De bepalingen, welke die uitgifte beheerschen, worden in deze aflevering nader uiteengezet

9. Uit artikelen 9 en 16 van het Agrarisch besluit blijkt, dat het de bedoeling geweest is in den regel uitgifte na openbare aanbieding te doen plaats hebben en daarnaast, bij wijze van uitzondering, uitgifte op aanvraag toe te staan.

10. In de eerste jaren na de inwerkingtreding van het Agrarisch besluit zijn dan ook verschillende perceelen door het Gouvernement in het openbaar in erfpacht aangeboden, maar spoedig heeft de Begeering met het stelsel van aanbieding gebroken.

11. De groote toevloed toch van aanvragen van terreinen in erfpacht heeft Haar er toe gebracht den in het Agrarisch besluit in de eerste plaats voorgeschreven weg te verlaten, waartoe voor Haar des te eerder aanleiding bestond, doordien verscheidene aanbiedingen, waaraan hooge kosten verbonden waren voor opmeting en kaarteering, een ongunstig resultaat hadden opgeleverd.

12. De praktijk kent dan ook als regel uitgifte op aanvraag en bij wijze van hooge uitzondering uitgifte na aanbieding.

Sluiten