Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. ingezetene van Nederland of

d. ingezetene van Nederlandsch-Indië. (Aan vennootschappen van koophandel en

zedelijke lichamen wordt alleen dan grond in erfpacht voor cultuur-doeleinden afgestaan, wanneer het drijven van landbouwondernemingen vereenigbaar is met het in de statuten omschreven doel dier instellingen). Bijblad No. 4580;

3e. de vermelding van:

a. de cultuur of cultures, welke de aanvrager wenscht te drijven;

b. den tijdsduur, waarvoor het erfpachtsrecht wordt aangevraagd, (maximumduur 75 jaar);

c. de geschatte uitgestrektheid in bouws;

d. de ligging der gronden met betrekking tot het district, de afdeeling en het gewest, met verwijzing naar de bij b.«t verzoekschrift overgelegde schetsteekening of kaart.

De aanvrage mag slechts betrekking hebben op woesten grond, dat is grond, niet door Inlanders ontgonnen noch als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende, en hij de bewoners, met uitsluiting van de bewoners van andere desa's, in gebruik; evenwel mogen er kleine enclaves van bebouwden grond, geheel door nog woesten grond omringd, in voorkomen.

Het verzoekschrift moet eventueel vergezeld gaan van:

a. de schriftelijke instemming van den man, bijaldien de aanvrage door eene gehuwde vrouw geschiedt;

b. de machtiging, krachtens welke de verzoeker de aanvraag namens derden indient;

e. een door den daartoe bevoegden landmeter opgemaakten meetbrief en kaart of een duidelijke sehetsteekening. De ligging en de belendingen van den begeerden grond moeten daaruit blijken.

Sluiten