Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doening aan opgedragen voorbereidende maatregelen niet of op die uitnoodi- ten eenenmale onvoldoende wijze uitvoering gegeven, ^d" rzoek te"dan *s de comm^ss^e bevoegd haar onderzoek te stastaken ken en bepaalt het Hoofd van gewestelijk bestuur Bevoegdheid naar bevind van zaken een naderen dag voor de Tan den Re- plaatselijke opneming of doet hij de stukken in zijn «ident om de archief deponeeren, met kennisgeving van zijne beaanvraag ver- slissin~ aan den aanvrager. der buiten ö m , ,. ö .. . ,. ,

behandeling Tot die verplichtingen van den aanvrager

ie laten behoort ook het openkappen van een grenspad

— waar noodig — rondom het perceel; het oprichten van een „pondok" en het voorzien in de behoeften van de commissie gedurende het plaatselijk onderzoek.

Andere redenen van staking van dat onderzoek dan de hier genoemde zijn:

a. intrekking van het verzoek van den aanvrager;

b. de omstandigheid, dat de rechtspersoon te wiens behoeve de aanvraag werd ingediend, inmiddels beeft opgehouden te bestaan;

c. het overlijden van den aanvrager.

§ 5.

Gevallen waarin vol- a. «taan kan worden met Toorstel tot , tifwijzing van de aanvraag zonder voor- c. afgaand plaatselijk onderzoek.

(1) Indien:

het perceel geheel of voor een belangrijk gedeelte begroeid is met djati of in stand te houden wildhoutbosch;

op het perceel vele vrijwillig aangelegde koffieaanplantingen voorkomen;

de gronden geheel of grootendeels (bestemd zijn voor uitbreiding of de instandhouding der verplichte koffie-cultuur of) voor de ontwikkeling der vrije koffiecultuur behouden behooren te blijven;

het perceel 'voor een groot gedeelte bestaat uit ontginningen der Inlandsche bevolking en overigens voor de uitbfgiding van haren landbouw benoodigd is;

Sluiten