Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken Houtves- betrokken, stelt dit bestunrshoofd de stukken in ter dienen handen van den Houtvester, binnen wiens ambts^cs e • ressort de gronden zijn gelegen, met uitnoodiging om ter zake van advies te dienen. Punten van (2) Ingeval daartoe geen plaatselijk onderzoek ke^door^den worc^ vereisckt, brengt binnen één maand na de houtvester dagteekening dier opdracht de Houtvester, met inult te toen- achtneming der dienaangaande voor hem geldende gen. bijzondere instructiën, advies uit nopens de volgende punten:

a. in hoever het c. q. op den grond voorkomend wildhoutbosch in het proces-verbaal der commissie terecht al dan niet is verklaard te behooren tot de in stand te houden bosschen;

b. of van uitroeiing van het houtgewas uit een klimatologisch of hydrologisch oogpunt nadeelen zijn te duchten;

c. in hoever het behoud van op het perceel voorkomend niet in stand te houden wildhoutbosch noodig is in verband met de oogenblikkelijke en toekomstige behoefte aan timmerhout voor 'sLands werken en brandhout voor de bevolking;

d. of bij uitgifte in erfpacht voor het aanwezig houtgewas al dan niet retributie aan den Lande behoort te worden betaald.

Plaatselijk (3) Moet aan de samenstelling van voorschreven onderzoek advies een plaatselijk onderzoek voorafgaan, of Boutv tr wor(^' m(ben de aanvraag reeds vergezeld gaat van een meetbrief, als bedoeld in het eerste lid van § 1, de betaling van retributie voor het op den grond voorkomend houtgewas vereischt, zoo begeeft de Houtvester eveneens binnen den bij de vorige alinea gestelden termijn zich naar het terrein tot inwinning der noodige gegevens of ter bepaling van het bedrag dier retributie.

Overschrij- (4) Overschrijding van den bij de vorige alinea's ding der ter- gestelden termijn is niet toegelaten, tenzij de Houtmijnen voorvegter te voren (je noodzakelijkheid daarvan doet

Sluiten