Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10.

Spoedige in- De verslagen der bij de vorige paragraaf bevolen

diening der werkzaamheden worden ten spoedigste ingediend aan

^^JJ^het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat, behoudens

de werkzaam bet bepaalde bij het eerste lid der volgende paragraaf,

heden aan te zamen met het nader verzoek van den belangheb-

den Resident, bende tot afstand van den grond en den daarbij over

Doorzending te leggen meetbrief, die stukken, ter aanbieding aan

daarvan aan ^ Regeering, doet toekomen aan den Directeur van den Dir. van ö 6'

BB Binnenlandsch Bestuur.

§ 11.

Gevallen, (1) "Wanneer, hetzij in het geval, bedoeld bij het waarin de laatste lid van § 6, hetzij in dat, bedoeld bij de Resident de tweede bepaling der laatste alinea van § 9, de taxatie der* dl" ver- der houtretributie belangrijke vertraging in de afslagen kan doening der aanvraag zal veroorzaken, staat het den doorzenden. Eesident vrij, in afwachting van het verslag ter zake van den Houtvester, de stukken zonder die gegevens aan voornoemden Departementschef te doen toekomen.

Verplichting (2) In geval de opgaven van den Houtvester niet wan den aan- inmiddels zijn ontvangen en in verband hiermede bij

wrager tot j^t Regeeringsbesluit tot afstand van het erfpachts™SedenViver-recllt de vaststellinS van tet bedrag en de wijze van beenden betaling der genoemde retributie aan den Directeur rechtstitel bij van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn overge. vaststelling laten, zal de erfpachter — na voorafgaande storting der retributie rï^j. retributie in 's Lands kas, voor zooveel krachtens

geeringsbe- de nadere beschikking ter zake van dien Hoofdambslnit van af- tenaar vereischt — binnen zes maanden na de dagstand in erf-teekening dier beschikking de noodige medewerking pacht, hebben te verleenen tot inschrijving van den rechtstitel in de daarvoor bestemde openbare registers.

Sluiten