Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bajar bija-pak, ja'ni djika ada denda itoe pasal 5. jang mesti dibajar.

d. Pada tijap-tijap penjerahari hak pak-toeroen-temoeroen atau pada membagi-bagi soewatoe hak itoe tijada perloe dibajar bija lagi lebih dari kemestiannja (pasal 730 B. H.E.).

MELEPASKAN HAK PAK-TOEBOEN-TEMOEEOEN

a. Maka hak-pak-toeroen-temoeroen itoe ta' boléh dilepaskan, melainkan dengan izin Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal atau pembesar jang ditoen-

pasal 61. djoekkan oléh Goebernoer-Djenderal.

b. Maka meiepaskan hak itoe haroes ditetapkan dengan soerat, terboewat dihadapan notaris menoeroet tjontoh jang ditetapkan oléh Toewan-

pasal 62. Besar Goebernoer-Djenderal (Bijblad No. 7110).

c. Kelepasan hak itoe ta' akan mengoebah keadaan hoekoemnja sebeloemnja isi soerat-akte-notaris itoe diberi-tahoekan dengan djalan hakim kepada Kepala-kerésidénan, tempat pak-toeroen-temoe-

pasal 6'. roen itoe terletak.

Tentang pemberi-taboean menoeroet ajat tadi maka Kepala-kerésidénan memberi-tahoe dengan segera kepada pegawai jang dwadjibkan menjimpan soerat-soerat-akte-hakim dengan mengoendjoekkan toeroenan soerat pemberi-tahoean itoe kepada pegawai terseboet; djoega dibericahoekannja bal itoe kepada Direktoer Peme-

pasal 64. rintahan-dalam-Negeri.

d. Bilamana pemberian hak« pak-toeroen-temoeroen ada bermaksoed:

I. memperbaiki keadaan hak jang telah ada

tentang hal itoe, atau n. Dalam hal menghilangkan tjatjat-tjatjat keadaan hak itoe, maka tentang hak baroe itoe akan ditetapkan djoega peratoeran-peratoeran, jang terseboet pada ordonansi, jang ditetapkan atas hal itoe waktoe ménerima pasal 12. hak tadi.

Sluiten