Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVALLENVERKLARING VAN HET ERFPACHTSRECHT.

c. De erfpachter kan van zijn recht vervallen worden verklaard ter zake van werkelijke aan het goed toegebrachte schade of van het grovelijk misbruiken daarvan, onverminderd de rechtsvordering tot vergoeding van kosten, schaden en intressen. (art. 7331. B.W.).

De erfpachter zal de vervallenverklaring uithoofde van aan het goed toegebrachte schade of misbruik van genot kunnen verhinderen, wanneer hij de zaken in haren vorigen staat herstelt en voor het vervolg voldoende zekerheid geeft. (art. 734 B.W.).

b. De vervallenverklaring kan ook worden uitgesproken ter zake van wanbetaling der erfpacht, gedurende vijf op elkander volgende jaren en nadat de erfpachter vruchteloos tot de betaling bij behoorlijk exploit zal zijn aangemaand, ten minste zes weken vóór het aanvangen der rechtsvordering (art. 7332. B.W.).

c. Vervallenverklaring van het erfpachtsrecht kan, onverminderd het bepaalde in artikel 733 van het Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indië, geschieden door den Gouverneur-Generaal:

I. wanneer de pachtschat over drie jaren niet is voldaan.

II. ingeval het erfpachtsrecht was afgestaan onder de voorwaarde, dat binnen den daarbij vermelden termijn een bepaald deel van den grond in cultuur moet zijn gebracht, bij nietvoldoening aan dat beding, ter uitsluitende beoordeeling van den Gouverneur-Generaal en wel op het geheel of een deel dier gronden.

In het laatste geval wordt ten verzoeke en

art. 7'.

art. 8»,

Sluiten