Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMBATALKAN HAK PAK-TOEEOEN-TEMOEEOEN.

o. Maka hak si pemegang pak-toeroen-temoeroen boléh dibatalkan lantaran ija meroesakkan tanah itoe atau tijada mempergoenakan dengan sepatoetnja, dan ija boléh didakwa akan mengganti sekalijan ongkos, keroegian dan boenga-oewang (pasal 7331 B. H. B.).

Maka si pemegang tanah itoe boléh menolak pembatalan karena keroesakan atau tijada mempergoenakan dengan sepatoetnja itoe, djikalau ija dapat memperbaiki keadaan tanah itoe lagi seperti dahoeloe, dan dapat menanggoeng seteroesnja bahwa hal itoe tidak akan terdjadi lagi (pasal 734 B.H.E.).

b. Pembatalan itoe boléh didjatoehkan djoega lantaran tijada membajar bija-pak dalam lima tahoen bertoeroet-toeroet, dan setelah si pemegang tanah itoe diberi-tahoe sepatoetnja dengan soerat-djoeroe-pintoe akan membajar, tetapi sijasija sadja, dan soerat itoe disampaikan kepadanja sesedikit-sedikitnja enam pekan (minggoe) sebeloem moelaï dakwaan itoe (pasal 733* B. H. E.).

c. Pembatalan hak pak-toeroen-temoeroen boléh didjatoehkan djoega oléh Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal, dengan tijada mengoerangi segala hal jang terseboet pada pasal 733 dari BoekoeHoekoem-Ea'ijat oentoek tanah Hindia-Belandar

I. bilamana bija-pak selama tiga tahoen, tijada pasal 7'. dibajar.

H. bilamana hak pak-toeroen-temoeroen diberikan dengan perdjandjian, bahwa dalam témpoh jang ditentoekan sebagian dari tanah itoe mesti telah ditanami; dan perdjandjian itoe tijada ditjoekoepi sebagian atau semoewanja dari tanah itoe menoeroet poetoesan Toewan-Besar Goebernoerpasal 8'. Djenderal.

Bilamana kedjadian hal jang kesoedahan ini>

Sluiten