Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Vervallen- (1) Onverminderd de eventueel in de erfpachtsverklaring acte omschreven bijzondere bedingen van dien aard, ^actat re*ht kan bet krachtens artikel 1 dezer ordonnantie ver^* , . leend erfpachtsrecht door den Gouverneur-Generaal worden vervallen verklaard ingeval van:

a. overdracht van dat recht zonder vergunning van het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur;

b. verkaveling of splitsing wegens versterf of andere redenen;

c. niet-voldoening aan uit hoofde van verschaften geldelijken bijstand, als bedoeld bij artikel 2 hiervoren, op den erfpachter rustende verplichtingen.

SL De gewezen erfpachter (of diens rechtverkrijgenden) mag binnen een maand (welke termijn door den Resident kan worden verlengd) na de gerechtelijke beteekening van de vervallenverklaring de door hem opgerichte opstallen van den grond verwijderen.

2. Heeft hij voor die oprichting bouwcrediet gehad en is dat nog niet geheel teruggestort dan mag hij niet tot het verwijderen dier opstallen overgaan, in verband met de t >y_ aan de crediet-verleening verbonden voorwaarde, dat die opstallen in bedoeld geval het eigendom van het Land zijn.

3. Na aanzuivering van al het verschuldigde, herkrijgt hij de hierboven bedoelde bevoegdheid tot het weghalen zijner gebouwen.

4. Opstallen, na ommekomst van den bovenbedoelden termijn nog niet weggehaald, zijn het eigendom van het Land.

5. Het vermelde onder Nos. 1, 2, 3 en 4 geldt eveneens bij weigering van verlenging van den erfpachtstennijn, indien de grond niet ten genoegen der Regeering voor het met den

Sluiten