Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstand bedoeld doeleinde is gebezigd, met dien verstande, dat de bij die bepalingen gestelde tijdsruimte van één maand alsdan een aanvang neemt op den dag na dien der expiratie van den pachttermijn (§ 7 van Bijblad No. 6050).

Deze ge- (2) De vervallen verklaring geschiedt bij een, sckiedt bij aan den gewezen erfpachter of diens rechtverkrijgenrechteliike den ^ gerecntelijke akte te beteekenen, met redenen acte te betee- omkleed besluit, kenen be- Het betrekkelijk Gouvernements-besluit wordt

gloit. bij deurwaarders-exploit aan den betrokkene

beteekend d.w.z. het moet dezen door den deurwaarder of eenig ander tot het doen beteekenen van gerechtelijke acten bevoegd beambte in afschrift worden overgegeven, vata. welke verrichting bedoelde beambte een relaas opmaakt en dit zoo mogelijk door den betrokkene doet mede-ondertéekenen. Maatregelen, (3) Tot de vervallenverklaring wordt niet o verte nemen gegaan dan nadat aan den erfpachter of diens rechtvervtülen * verkr^Senden door of vanwege den Gouverneurverklarino- Generaal het voornemen daartoe bij gerechtelijke wordt over- akte is medegedeeld, zullende, ingeval van niet-nagegaan. koming der bij de eerste alinea sub c van dit artikel bedoelde verplichtingen, een termijn van minstens twee maanden worden gesteld om alsnog aan die verplichtingen, te voldoen.

Omtrent de bovenbedoelde beteekening van de betrekkelijke akte, zie men de aanteekening bij het vorig lid.

Verplichting; (4) Indien beteekening der vervallenverklaring tot ontrni- heeft plaats gehad, zijn de gewezen erfpachter of noods met °-^ens rechtverkrijgenden gehouden den grond te ontdwang. ruimen en kunnen zij hiertoe, zoo noodig, met behulp van den sterken arm worden genoodzaakt.

Artikl 5.

Instelling Waar, in verband met de plaatselijke omstandigvan de z g.n. heden en ontvangen aanvragen tot afstand van grond, kolonisatie- naar het oordeel van het Hoofd van gewestelijk becommtssie. s^uur (jaartoe termen bestaan, worden ter bevorde-

Sluiten