Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij doen daartoe de noodige mededeelingen en voorstellen en ontvangen alle regelingen, beschikkingen en aanschrijvingen, waarvan de kennisneming voor een goede uitvoering harer taak noodzakelijk is, zullende voorts door die colleges jaarlijks, voor het einde des jaars, aan den Eesident een omstandig verslag worden uitgebracht omtrent hare werkzaamheden en den stand en de vooruitzichten van het klein-landbouwhedrijf in haar ressort (§§ 8 en 9 van Bijblad No. 6050).

Overgangsbepaling:

Gronden, welke bij het in werking treden van deze ordonnantie reeds in erfpacht zijn toegezegd op den voet van artikel 1 § 2 van het besluit van 20 Juni 1901 No. 10 (Bijblad No. 5611) kunnen op denzelfden voet met dat recht worden afgestaan. (St. 1905 : 153).

Sluiten