Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die aan de eischen bedoeld onder 2b voldoen en tot gëen hooger bedrag dan met betrachting der niterste spaarzaamheid vereischt wordt tot een passende inrichting van de hoeve.

Bovenbedoelde opstallen blijven het eigendom van den Lande tot de algeheele aanzuivering van de hoofdsom en renten, onder verplichting van den erfpachter tot behoorlijk onderhoud en verzekering tegen brandschade, tilles ten genoegen van het Hoofd van gewestelijk bestuur.

Het wordt verstrekt na de inschrijving van het erfpachtsrecht, geleidelijk, naar mate van de behoefte en den stand der werkzaamheden.

. 4e. Bedrijfscrediet wordt bij gebleken noodzakelijkheid aan klein-landbouwers, voldoende aan de eischen van 2b, verleend tot aanvulling hunner middelen of verdere exgjfcojitatie der hoeven tot een bedrag niet hooger dan Vi van de waarde van den grond bedoeld in 2e.

Het wordt verstrekt naar gelang van den aard der behoeften, ter voorziening waarin de geldverschaffing plaats vindt. 5*. a. Voor alle verleende credieten, zonder onderscheid, is aan den Lande verschuldigd eene rente van drie procent 'sjaars over de verstrekte kapitalen of van het nog aan te zuiveren gedeelte daarvan.

b. De afbetaling heeft plaats voor bouw- of bedrijfscrediet: in jaarlijksche termijnen van zoodanig bedrag, dat uiterlijk bij het einde van den erfpachtstermijn de hoofdsom aangezuiverd is.

c. Gedurende het eerste jaar wordt vrijstelling van de verplichting onder a en b genoten.

Sluiten