Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of der daarop gevestigde inrichtingen van nijverheid zijn onderworpen aan de bestaande of in te voeren algèmeene belastingen.

(2) Verponding wordt niet geheven gedurende het jaar, waarin de gronden zijn afgestaan en de tien volgende jaren.

A.B. Artikel 14. (Behelst vrijstelling van de op den erfpachtsgrond gevestigde Inlandsche werklieden en bedienden van heeren- en cultuurdiensten, een onderwerp, dat sedert nader is geregeld), .

en onder de verdere voorwaarden door den Gouverneur-Generaal vast te stellen.

(2) Elk dezer perceelen mag vijftig bouws niet overschrijden".

Na al hetgeen tevoren is opgemerkt omtrent een aanvraag en wat daarmede in verband staat, onderzoek dier aanvrage, rechten en verplichtingen van de erfpachters, is het niet noodig daaromtrent hier in nadere bijzonderheden te treden, welke slechts herhalingen zouden zijn.

Er moge dus naar de Hoofdstukken I en II verwezen worden.

Sluiten