Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geldt het b.v. een geïsoleerde, weinig bewoonde streek, dan kan erfpacht zoo nuttig wezen, dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlaten der gronden, zelfs van woningen, wijl voor de bezitters gelegenheid genoeg overblijft zich in den omtrek een nieuw verblijf te kiezen.

Wanneer de rechthebbenden, allen of eenigen, ongenegen zijn de enclaves te verlaten, behoort de commissie een overzicht te geven van de ligging dier blijvende enclaves en haar oordeel bekend te stellen omtrent de mogelijkheid om deze door wijziging der grenzen geheel buiten het perceel te doen vallen, of anders omtrent het verzekeren eener vrije gemeenschap tusschen de enclaves en den naasten openbaren weg.

Door de verlangde opgaven der enclaves enz., samen te vatten in een staat wordt de tekst van het procesverbaal dikwijls aanmerkelijk bekort en tevens het overzicht gemakkelijker. Intusschen kan de commissie den staat achterwege laten als er geen enclaves zijn of zoo weinig, dat de vermelding of omschrijving gemakkelijk in het proces-verbaal zelf kan plaats hebben.

De vermelding of de enclaves één aaneengeschakeld geheel vormen dan wel in een, te noemen, aantal verspreide plekken voorkomen, zoomede eene aanteekening van de betaald wordende landrente maken het overzicht vollediger om de zaak juister te beoordeelen.

Evenals voor enclaves van grondstukken is het verlangen der Regeering dat de commissiën haren invloed niet misbruike om den Inlander te bewegen tot het abandonneeren van vruchtboomen, bamboestoelen, enz., waarop bepaalde bezitsrechten worden uitgeoefend, tot een lageren prijs dan den door hem gevraagden, zij 't ook dat, naar haar oordeel, de bezitter te hooge eischen stelt.

Wordt, door de gezamenlijke bevolking (de ge-

Sluiten