Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente) eene schadeloosstelling verlangd voor het 'gemis, dat zij zal hebben van het gebruik der in de bosschen voorkomende producten, dan houde de commissie'«daarvan mede te dezer plaatse aanteekening, met vermelding van haar oordeel of er al dan niet schadeloosstelling verschuldigd is, en, zoo ja, tot welk bedrag.

Dikwerf stelt de bevolking zeer hooge eischen zonder dat deze op iets anders gegrond zijn dan dat ze nu en dan eens producten uit het bosch haalt of er weieens vee laat weiden.

In verband tot al. 2 en 3 van de wet van 9 April 1870 (Indisch Staatsblad No. 55) is hier dus eene nadere vermelding noodig van hetgeen, waarin de gemeente zich zou kunnen verkort gevoelen en het oordeel der commissie ter zake.

Op den voorgrond dient te staan dat de rechthebbenden naar genoegen worden schadeloosgesteld voor zoover door hen van de boomen en gewassen voordeelen worden getrokken.

Wordt bijv. aanspraak gemaakt op alang-alang tot dakbedekking dan verklare de commissie of daaraan werkelijk voor de omwonende bevolking behoefte bestaat, hetzij dat zij daardoor vrij is van aankoop tegen geld, hetzij, dat zij daarvan voordeel trekt door verkoop in den omtrek, zonder dat er buiten het perceel, even ver of nader bij hare woningen, gelegenheid genoeg overblijft tot inzameling van dit gras.

Sluiten