Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itoe tidak bijasa menanam kopi monosoeko dan mengira tanaman itoe tijada mendatangkan keoentoengan kepadanja,

atau, sebab tanaman monosoeko itoe bertambah loewasnja menoedjoe arah jang lain serta tidak moengkin rasanja tanah jang diminta itoe akan dipakai oentoek itoe, atau, tanah-tanah itoe soenggoeh perloe akan menambahi kopi monosoeko, jang tjoekoep banjaknja berkeliling tempat itoe serta disoekaï oléh anak-negeri, seperti njata pada lampiran D.

Keterangan. Djika tanah itoe koerang baik —~—

° atau

rendah letaknja didalam soewatoe djadjahan, dimana pentjarian anak-negerinja banjak lagi jang lain, maka boléhlah dipandang tanah itoe tidak perloe bagi kopi monosoeko.

Akan tetapi bila tanah itoe matjam jang baik dan élok poela letaknja, maka tentoe boléhlah dipandang tanah itoe akan ditanami kopi monosoeko dengan pimpinan dan pengadjaran amtenar Belanda.

Maka haroeslah diingat, bahwa di djadjahan jang tinggi sekali djoega, dimana tanaman kopi hanjalah mendjadi kalau hari baik betoel, tanaman kopi itoe dipandang mendatangkan keoentoengan djoega kepada anak-negeri, sebab kelelahan akan menanam itoe boléh dikatakan hampir tidak ada.

Begitoepoen dalam djadjahan, dimana tanaman kopi monosoeko itoe ada berarti, dan persil jang

diminta itoe tijada J^^- akan dipakai oentoek kopi monosoeko itoe, haroes diperhatikan sekali, tidakkah anak-negeri akan meloewaskan peroesahaan tanahnja ke arah tanah jang diminta itoe.

Karena kalau begitoe halnja serta persil itoe hampir tentoe akan terpakai oentoek itoe, maka lebih baiklah tanah itoe disedijakan oentoek itoe daripada membatasi hal meloewaskan peroesa-

Sluiten