Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikelijke wijze, naar de bouwgronden (erven

enz.) van (namen der bezitters),

naar de begraafplaatsen N

(namen of plaatsaanduiding) enz.;

dat niet worde weggekapt het houtgewas vallende in de termen van artikel 2 der ordonnantie van 2 Juni 1890 (Staatsblad No. 115).

En is hiervan opgemaakt dit proces-verbaal in simplo om te dienen waar zulks behoort.

Aldus gedaan te , den 19....

De Commissie,

Toelichting. Verklaart de Regeering zich genegen tot de uitgifte dan moet tegelijk met de indiening van kaart en meetbrief c.q. een proces-verbaal worden ingediend, constateerende dat de rechthebbenden op enclaves als anderszins naar genoegen zijn schadeloosgesteld en het toe te wijzen perceel dus vrij domein van den Staat is, alsmede dat geene andere gronden zijn opgemeten dan de bij het proces-verbaal van onderzoek beschrevene.

Nog is door de Regeering bij het besluit van 26 December 1882 No. 12 (Javasche Courant van 2 Janu1883 No. 1) een vaste gedragslijn aangenomen ten opzichte van den afstand van tot erfpachts-perceelen behoorende strooken gronds voor den aanleg van voor het openbaar verkeer bestemde spoorwegen, tramways, rijwegen of voetpaden, alsmede ten opzichte van het onderhoud van het door die perceelen loopende gedeelte van die rijwegen of voetpaden.

(Behoort bij de circulaire van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 4 Januari 1883 No. 53).

Sluiten