Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RONDSCHRIJVEN.

Aan den Lezer.

W, Naar aanleiding van een opmerking, door een der Regenten van Midden-Java gemaakt omtrent de Maleische vertaling van de „Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuursambtenaren op Java en Madoera", meen ik het volgende onder Uwe aandacht te mogen brengen.

2. Bedoelde Regent had nl. den wensch geuit, dat voortaan meer gebruik zou gemaakt worden van het z.g.n. dienst-Maleisch; dit draagt evenwel nergens een uniform karakter.

3. Bij de vertaling in het Maleisch moest echter rekening gehouden worden met het peil, waarop de kennis van het Maleisch op Java en Madoera over het algemeen staat; in verband met de bestemming van de onderwerpelijke leidraden kon evenwel géén rekening gehouden worden met plaatselijke afwijkingen in het gebruik dier taal, omdat die voor geheel Java van streek tot streek verschillen, terwijl de Handleiding voor het geheele eiland dienen moet.

4. Om die redenen werd en wordt dan ook voor de vertaling gebruik gemaakt, — als voortzetting van het Maleisch, zooals dat op de lagere Inlandsche scholen wordt geleerd en dus den Inlandschen bestuurs-ambtenaren bekend is, — van het meer algemeen Maleisch, dat tegenwoordig op vergaderingen, congressen en in de dagbladen wordt gebezigd, en nog iederen dag bezig is te groeien en zich te polijsten om de nieuwe begrippen, die de zich ontwikkelende Inlandsche maatschappij leert kennen, onder woorden te brengen en de zich vormende denkbeelden in de gewenschte schakeering te kunnen uitdrukken.

5. In het algemeen is het, gedeeltelijk onbewust, volksstreven daarbij gericht op het doel, om zooveel mogelijk beschaafd en zuiver Maleisch te bezigen, zonder in overdreven zuiverheid van taal te vervallen, en kan er dus geen bezwaar tegen begaan, die zich ontwikkelende taal te gebruiken en er zooveel mogelijk die woorden aan toe te voegen, welke reeds hier en daar in gebruik zijn en getoond hebben levensvatbaarheid te bezitten.

6. Uiteraard zal men bij het zoeken naar geschikte woorden voor deels abstracte of deels nog niet bekende Westersche begrippen en woorden, te rade gaan bij het zoogenaamd „dienstMaleisch", echter niet bij dat van een bepaalde streek, doch van geheel Java en zulke woorden daaruit kiezen, als reeds een zekere populariteit genieten.

7. De vertaling wordt, met inachtneming van het vorenstaande, bezorgd door de Commissie voor de Volkslectuur, die door haar samenstelling en werkzaamheden als de meest deskundige vertaalster kan worden aangemerkt.

Aan de vertaling-zelve werken:

a. een gewezen Javaansch ambtenaar, met eindexamen H. B. S., één jaar studie voor het grootambtenaars-examen en 12 jaren dienst op verschillende plaatsen op Java;

b. een gestudeerd Maleier, jaren op Java werkzaam, die dus ook niet vreemd) staat tegenover het hier gebruikelijk Maleisch.

De eerste bewerking wordt dan nagezien door een oud-Assistent-Resident en een AdjunctInspecteur van het Inlandsch-Onderwijs, die beiden ook goed op de hoogte van die taal zijn, terwijl het aldus gecorrigeerde werk nog eens en zorgvuldig door ondergeteekende wordt nagezien, zoodat op die wijze de best mogelijke Maleische vertaling van den Nederlandschen tekst gewaarborgd is.

De Assistent-Resident ter beschikking van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur,

NIEUWENHUYS.

Sluiten